Харта на клиента

Харта за правата на потребителя на административни услуги

Общинска администрация Враца

 

Хартата за правата на потребителя  на административни услуги в Община Враца, e създадена на база Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране, приета с Решение на Министерски съвет. С настоящата Харта се цели да се подобри качеството на административното обслужване в Община Враца. Този документ  е  предназначен да подпомогне гражданите при запознаването им:   

- с основните права, които различни закони им предоставят и пътя, по който биха могли да защитят тези права;

- с функциите, които изпълнява кмета на общината;

- с видовете услуги, които се извършват от Общинска администрация - Враца;

Принципите, на които се основава Хартата, и които са водещи в отношението към потребителите, са идентични със заложените в Правителствената Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "едно гише".

 

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА  ВРАЦА


Общинска администрация – Враца се стреми към съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване  чрез:

1. Осигуряване на пълна и точна информация за предоставяните услуги и сроковете за тяхното изпълнение.

2. Улесняване и насърчаване достъпа до административните услуги.

3. Съвместна работа с други организации и институции за предоставяне на усъвършенствани и комплексни услуги, съобразени с изискванията на потребителите.

4. Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения   и създаване на система за отчитане удовлетвореността на клиентите.

5. Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на   административното обслужване.

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА

 
           Кметът на Община Враца е орган на изпълнителната власт в общината. Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните интереси. В тази дейност кметът се подпомага от заместник-кметове и общинска администрация.

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. отговаря за опазването на обществения ред;

4. организира изпълнението на общинския бюджет;

5. организира изпълнението на дългосрочните програми;

6. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това.

7. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

8. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата,   координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10. организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;

11. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

12. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВРАЦА


              1. Видовете административни услуги, предоставяни от общинска администрация – Враца,  срока за извършване на дейността по тях и необходимите  документи са подробно описани на сайта на общината old.vratza.bg, както и в брошури, които може да намерите в Центъра за административно обслужване.


             2. Потребителите могат да получат пълна информация за административните услуги всеки работен ден от 8:00ч. до 18:00ч. от служителите, работещи в Центъра за административно обслужване,  или  при необходимост – от друг експерт от администрацията.

В случаите, когато в служебните помещения, определени за административно обслужване, има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


             3. Запитвания относно предоставяните от Общинска администрация – Враца услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи за тях могат да бъдат отправяни устно и писмено.

 Задаването на въпрос, независимо от формата  - устна или писмена, ангажира администрацията и я задължава да отговори в предвидените от законите срокове. Сроковете се отнасят за отговор на запитване, а не за самото произнасяне със съответен акт на Кмета на общината.

 Окончателното произнасяне по въпроса става в законово предвидените срокове след събиране на всички необходими документи и извършване на нужните фактически действия.

4. Регистрирането на молбите, жалбите и др. изисква посочването на име и фамилия на заявителя, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и подпис.  


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Вие можете  да отправяте искания, молби,  жалби, сигнали  и предложения до Кмета и до общинска администрация – Враца:

1. Лично, в Центъра за административно обслужване, който се намира на адрес: гр.Враца, ул.”Стефанаки Савов” №6;

2. По пощата на адрес: гр.Враца, 3000, ул.”Стефанаки Савов” №6;

3. Чрез изпращане на e-mail на следния електронен адрес: obshtinavr@b-trust.org

4. Като използвате електронните услуги, достъпни от сайта на общината old.vratza.bg;

5. На горещата телефонна линия на общината: 092 622 586;

6. Лично, в приемния ден на Кмета на Общината.

 

Заместник-кметовете, Секретаря на общината и Главния архитект имат определени приемни дни за срещи с гражданите:

 

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ

 

Записването за прием се извършва в стая №21 в сградата на Общината или на тел.092 620 566.

На подадения от Вас документ се поставя входящ номер и Ви се дава информация за срока, в който ще Ви бъде отговорено. Чрез този номер лесно и бързо може да се направи справка за движението на Вашата преписка.

          В зависимост от законосъобразността на Вашето искане и  конкретните условия е възможно:

1. Да получите писмо, с което Ви уведомяваме, че исканата административна услуга или съдействие е извън правомощията на Кмета на Общината.

          Със същото писмо ще бъдете уведомени, че жалбата Ви е препратена до компетентен орган, ако това се налага. Това ще Ви спести ангажимента да отправяте повторно същото искане.

2. Ако в предвидения от закона срок (от 3 дни до 1 месец, в зависимост от искането и обема информация, който трябва да се обработи) не получите никакъв отговор от Общинска администрация – Враца,  попадате в хипотезата на т. нар. "мълчалив отказ". Това е хипотеза, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ.

3. Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3-дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации – чрез посоченият  в писмото-заявление  адрес или по друг предпочетен начин /телефон, факс, електронен адрес и др./ за обратна връзка. Когато не е посочен начин за обратна връзка, съобщението се поставя на информационното табло в Центъра за административно обслужване в Община Враца.


ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Право на достъп имат:

• български граждани

• чужденец или лице без гражданство

• българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се разглежда от общинска администрация - Враца във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

     Достъп до обществена информация  може да Ви бъде отказан:
1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на общинска администрация Враца и няма самостоятелно значение;
3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;
4. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца;

Как можете да се защитите?

        В случай, че  в общинска администрация Враца не се съхранява исканата от Вас информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такива Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация.

 Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от Министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

 

ПРИНЦИПИ И СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА

 

1. Ние се отнасяме към всички потребители на административни услуги с уважение, равнопоставено и любезно.

2. Общуваме открито,  осигуряваме пълна, навременна  и компетентна  информация.
3. Насърчаваме съвместната работата с гражданите и други заинтересовани лица и институции.

4. Спазваме професионалните си ангажименти.   
5. Даваме своя принос за развитието на администрацията. 
6. Насърчаваме обратната връзка с потребителите на нашите услуги, като отчитаме  и публикуваме техните оценки.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящата Харта не е нормативен акт и въз основа на нея не може да се търси юридическа отговорност, но тя ангажира морално всички служители на общинска администрация - Враца да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижа за вас, потребителите на административни услуги.

       Общинска администрация - Враца създава условия  на организациите и гражданите да правят предложения и да отправят сигнали за подобряване на дейността й, както и да подават жалби и молби за защита на техните права и законни интереси.

Гражданите не могат да упражняват своите права и свободи във вреда на обществените интереси и на други лица.

Настоящата Харта е отворена за изменения и допълнения, съобразени с  нуждите, препоръките  и изискванията на потребителите на административни услуги в Община Враца.    

 

Тази Харта е утвърдена със Заповед № 927/25.06.2007 г. на Кмета на Община Враца и изменена със Заповед № 1199/22.07.2008 г. на Кмета на Община Враца.