Банкови сметки на община Враца

НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВРАЦА СЧИТАНО ОТ 01.07.2021 г.  

 

Данни на Общината:      
       
Община Враца, ул.Стефанаки Савов №6, ДДС № BG000193115, ИД №000193115
МОЛ: КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ    
       
Банкови сметки на Община Враца:    
       
Обслужваща банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, клон Враца    
бул. "Никола Войводов" № 1      
       
BIC FINVBGSF      
       
Депозити и гаранции BG49FINV91503317551728    лева    Набирателна
Разплащателна бюджетна сметка-основна на Община Враца     BG64FINV91503117551717 лева Разплащателна
Приходна-Местни данъци и такси BG41FINV91508417551718 лева Бюджетна
Сметка за средства от Европейския съюз BG21FINV91503217551731 лева сметка СЕС
       
       
Приходна сметка BG41FINV91508417551718 лева  
       
       
Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00 
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00 
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00 
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00 
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи  44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05 
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда