Общо деловодство

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги по общо деловодство

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч. При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.


1. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • трудова книжка копие от страницата.

Срок:                                                            Такса:
21 дни                                                           3 лв.

2. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • трудова книжка копие от страницата.

Срок:                                                            Такса:
21 дни                                                           2 лв.


3. 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок:                                                            Такса:
7 дни                                                            За ФЛ: 2.00 лв.
                                                                       За ЮЛ: 5.00 лв.

ТАРИФА за използване на разтоварище:
1. Земни маси от жилищно строителство, от изкопи на подземни комуникации, пътни основни и др. – 2,00 лв./м3
2. Строителни неопасни отпадъци - 4,00 лв./м3
3. Отпадъчна фракция (варовик) - 6,00 лв./м3
4. Оборски тор и отпадъци от растителен произход - 2,00 лв./м3
5. Отпадъчна трина - 2,00 лв./м3 

4. 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок                                                            Такса:
7 дни                                                            5 лв.


5. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;
 • удостоверение за регистрация - заверено вярно с оригинала копие;
 • списък на автомобилите на хартиен носител - заверено вярно с оригинала копие;
 • заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
 • копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" и психологическа годност на водачите
 • удостоверение , че данъчно задълженото лице няма задължение за данъци и осигурителни вноски ( по БУЛСТАТ И ЕГН);

Срок:                                                            Такса:

Обикновена - 10/14 дни                                  20 лв

Бърза - 5/7 дни                                                30 лв

Експресна - 2/4 дни                                         40 лв6. 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;

Срок:                                                            Такса:
2/4 дни                                                           няма7. 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;

Срок:                                                            Такса:

Обикновена - 10/14 дни                                100 лв8. 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;

Срок:                                                            Такса:

Обикновена - 10/14 дни                                   10 лв

Бърза - 5/7 дни                                                15 лв

Експресна - 2/4 дни                                         20 лв9. 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;

Срок:                                                            Такса:

Обикновена - 10/14 дни                                няма10. 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;

Срок:                                                            Такса:

Обикновена - 10/14 дни                                   10 лв

Бърза - 5/7 дни                                                15 лв

Експресна - 2/4 дни                                         20 лв11. 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;

Срок:                                                            Такса:

Обикновена - 10/14 дни                                   10 лв

Бърза - 5/7 дни                                                15 лв

Експресна - 2/4 дни                                         20 лв12. 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача
Необходими документи:

 • заявление по образец  от превозвача;

Срок:                                                            Такса:

Експресна - 2/4 дни                                     няма

 
13. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Необходими документи:

 • заявление по образец.

Срок:                                                            Такса:

Обикновена - 5/7 дни

- за ППС над 3.5 тона - 40.00 на ден или 200.00 на месец
- за ППС под 3.5 тона - 10.00 на ден или 50.00 на месец

Експресна - 2/4 дни

- за ППС над 3.5 тона - 80.00 на ден или 200.00 на месец
- за ППС под 3.5 тона - 20.00 на ден или 100.00 на месец

14. 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физ. и юрид. лица
Необходими документи:

 • заявление по образец.  

Срок:                                                            Такса:
30 дни                                                           10 лв.

15. 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на мпс, обслужващо хора с трайни увреждания и за използване на улеснения при паркиране
Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • копие от решение на ТЕЛК;
 • актуална цветна снимка, с размер 3 на 4 см – 1 броя
 • нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания

Срок:                                                            Такса:
30/40 дни                                                        няма


16. 2 Предоставяне на достъп до обществена информация
Необходими документи:

 • заявление-образец.

Срок:                                                            Такса:
14 дни                                                      на основание чл.20 от ЗДОИ 
                                                                и Заповед № ЗМФ-1472
                                                                на МФ от 29.11.2011 г.

При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, както следва:
- дискета един брой - 0,50 лв. *
- CD един брой - 0,50 лв. *
- DVD един брой - 0,60 лв. *
- разпечатване една страница формат А4 - 0,12 лв. *
- ксерокопие на една страница формат А4 - 0,09 лв. *
- факс една страница формат А4 - 0,60 лв. *
- видеокасета един брой - 3,25 лв. *
- аудиокасета един брой- 1,15 лв. *
- писмена справка за една страница формат А4 - 1,59 лв. *

* Посочените цени са без ДДС.

  

17. 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
Необходими документи:

 • заявление-образец съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството (постоянен пчелин).
 • заявление-образец съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за пчеларството (подвижно пчеларство).
 • Декларация, съгласно Закона за пчеларството.

Срок:                                                            Такса:
                                                                      няма

  

18. 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
 • копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
 • копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Срок:                                                            Такса:
5 дни                                                           безплатна

  

19. 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Необходими документи:

 • Молба свободен текст

Срок:                                                            Такса:
14 дни                                                          безплатна