Проект Враца - врата към древността

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

 

Проект “Враца – врата към древността” 

Размер на безвъзмездна финансова помощ от ОПРР                     449 520 лв.

Съфинансиране от Община Враца           23 659 лв.    

Общ размер на проекта                            473 179 лв.

 

Главната цел на проекта е увеличаване на броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. 

Концепция за РТП - Враца – врата към древносттаС настоящия проект се цели популяризиране на туристическите дестинации, свързани с културно-историческото наследство на Враца и околността, съобразени с природните дадености на района. Съществува неразривна връзка между природните, климатични и релефни особености, които са предопределили развитието му от най-древни времена до днес. Нещо повече, точно те са създали условия районът да е люлка на най-старата земеделска цивилизация в Европа и са дали отражение върху цялостната му историческа съдба.

Дейностите по проекта включват:

Разработването на 7 туристически пакета, от които 4 двудневни, 2 тридневни и 1 петдневен пакет. 

Природни ресурси: паркове, езера, плажове, живописни места;

Културни забележителности: паметници, музеи, исторически обекти;

Съвременна и традиционна култура: изкуство, кулинарни произведения, фолклор, занаяти, музика, архитектура, бит;

Дейности: пешеходен туризъм, скално катерене, колоездене, риболов, приготвяне на хляб.