Община Враца внесе проект в Министерство на държавната администрация и административната реформа по Оперативна програма „Административен капацитет”

 

Община Враца внесе проект в Министерство на държавната администрация и административната реформа по Оперативна програма „Административен капацитет”

Община Враца внесе проект в Министерство на държавната администрация и административната реформа по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02-3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Проекта цели изграждане на система за улеснено административно обслужване на гражданите на община Враца, подобряването на обслужването на гражданите и представителите на бизнеса от страна на общинската администрация и развитие на модела за обслужване на „едно гише” в общината. Основните дейности са:

§         Изграждане на единен номер за не спешни повиквания на територията на ЦУИГ в Общината, с цел разработване на алтернативен канал за достъп и предоставяне на административни услуги на гражданите и по-лесно идентифициране на съответната общинска служба, към която гражданите и бизнеса трябва да се обърнат при желание да подадат молба, предложение и жалба;

§         Облекчен достъп до административните услуги за гражданите и бизнеса в 10 кметства и пълномощничества в община Враца посредством въведени електронни подписи.

Планираният бюджет на проекта е 574 763 лв., а дейностите ще се осъществят за една година. Изпълнението им ще доведе до спестяване на време, средства и усилия за гражданите (в т.ч. на групите в неравностойно положение) и бизнеса при заявяването и получаването на административна услуга и информация от общинската администрация.

 

 

Зам.-кмет - Тони Милева

         Дирекция “Развитие на гражданското общество,

                            туризъм, спорт и оперативни програми”