Община Враца започна актуализация на картотеката на нуждаещите се от жилище.

Община Враца започна актуализация на картотеката на нуждаещите се от жилище.

В община Враца са картотекирани 1 098 семейства като нуждаещи се от жилища. През октомври на всички семейства бяха изпратени писма с обратни разписки за актуализация на картотеката, в което са посочени документите, които следва да представят в срок до 31.12.2008 г. Посочено е, че при неспазване на срока и не представяне на изискуемите документи ще отпаднат от картотеката.

Поради това, че имат промяна на адресната си регистрация, без да уведомят писмено община Враца са отпаднали от картотеката 126 семейства, 214 семейства отпадат от картотеката поради това, че са получили по две известия за писмата, но не са се явили да ги получат и 315 семейства са получили писмата, но не са представили изискуемите документи.

Списъците с отпадналите от картотеката семейства са обявени в интернет страницата на Община Враца и на таблото в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Враца.

Обявяваме последен срок за внасяне на документите - 27. 02. 2009 г.