Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов внесе в Общински съвет – Враца отчет за работата на община Враца през 2008 г.

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов внесе в Общински съвет – Враца отчет за работата на община Враца през 2008 г.

Във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация кметът на общината ежегодно представя отчет за изпълнението на Програмата за управление 2008 - 2011 г.

 

Отчет за работата на общинска администрация Враца през 2008 г.