Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов издаде заповед за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с топлинна енергия на територията на община Враца.

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов издаде заповед за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с топлинна енергия на територията на община Враца.

   Заповедта е издадена на основание заповед № РД-16-02/07.01.2009 г. на Министъра на икономиката и енергетиката на Република България за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с природен газ за територията на цялата страна.    С въвеждането на ограничението потребителите на топлинна енергия ще получават мощност под договореното и топлинна енергия с понижени параметри (температура на топлоносителя) и при условията, разработени от оператора на топлопреносната мрежа „Топлофикация -Враца" ЕАД по график:    Топлоснабдяване към битови и обществени абонати: - битово горещо водоснабдяване минимум 40 градуса С; - отопление - понижение на температурата в помещенията с 5 градуса С.    Изключение по отношение на ограниченото топлоподаване се прави за всички здравни заведения, детски градини, детски ясли, училища и обслужващи звена по смисъла на Закона за народната просвета и заведенията за социални услуги по смисъла на Закона за социално подпомагане, които ще се отопляват с пълна мощност.

Заповед № 43/12.01.2009 г. на Кмета на община Враца.

П. Ганчовска