Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов издаде заповед за определяне границите на районите и предоставяните в тях услуги по сметосъбиране в град Враца и населените места на общината

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов издаде заповед за определяне границите на районите и предоставяните в тях услуги по сметосъбиране в град Враца и населените места на общината

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 66 и чл. 72 от Административно процесуалния кодекс и чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, относно задълженията на кмета на общината за определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване, кметът на община Враца издаде Заповед № 1907 от 23.12.2008 г., с която се определят границите на районите и услугите по чл. 62 от ЗМДТ за община Враца през 2009 г. В заповедта са фиксирани четири броя райони в град Враца и 26 района в кметствата на територията на общината. Определена е и честотата на извозване на отпадъци в районите, в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Препис от заповед № 1907 / 23. 12. 2008 г. се връчва на Дирекция „МДТ”, Община Враца, Областна администрация – Враца и „БКС”- ЕООД – Враца за сведение и изпълнение.

Пълният текст на заповедта с границите на съответните райони можете да видите тук.