Прокуратурата във Враца ще се запознае с доклада от одита на „Информационен център” Враца ЕАД.

Прокуратурата във Враца ще се запознае с доклада от одита на „Информационен център” Враца ЕАД.

   С данни за финансови нарушения приключи одитът на общинските радио и телевизия. Одитната проверка е извършена през последните шест месеца от звено „Вътрешен одит” в Община Враца и обхваща периода от 01.07.2005 г. до 30.04.2008 г.    Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов още днес ще предостави одитния доклад на Районна прокуратура - Враца, тъй като направените заключения будят съмнения за законосъобразността на финансовото управление на общинското дружество. Целта на проверката е да оцени надежността и точността на финансовата информация, съответствието и с действащото законодателство и въведените правила и политики. Констатираните нарушения се отнасят до не осчетоводени вземания, командировки, граждански договори и липса на правила и политики за вътрешен контрол. През одитирания четиригодишен период изпълнителен директор на дружеството е Мая Алипиева.    Одитът препоръчва на ръководството на „Информационен център” ЕАД да изготви план за създаване на действащи контроли и надеждна система за докладване на нарушения, пропуски и нередности с цел спазване на финансовата дисциплина.

Пълния текст на одитния доклад можете да изтеглите оттук.