Клиентските звена в общинската администрация ще работят без прекъсване.

Клиентските звена в общинската администрация ще работят без прекъсване.

   Със заповед на кмета в Община Враца се въвежда ново работно време в регистратурите и Центъра за обслужване на граждани. От понеделник 21 юли 2008 г. административното обслужване на гражданите ще се извършва от 08.00 часа до 18.00 часа. За тази цел за служителите в отделите „Център за услуги и информация на гражданите”, „Гражданско състояние”, „Деловодство и общински архив”, дирекциите „Бюджет и финанси”, „Местни данъци и такси” и „Устройство на територията, строителство и екология” се въвеждат два работни режима - 08.00 часа до 17.00 часа и от 09.00 часа до 18.00 часа.    В случаите, когато в служебните помещения, определени за административно обслужване, има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване.

Заповед № 1162/14.07.2008