Изготвени са плановете на новообразувани имоти в пет местности в района на гр. Враца и селата Власатица, Бели извор и Косталево.

Изготвени са плановете на новообразувани имоти в пет местности в района на гр. Враца и селата Власатица, Бели извор и Косталево.

   През следващия един месец скиците на имотите ще бъдат изложени на вниманието на заинтересованите лица до 10 юни 2008 г. във фоайето на Градската концертна зала в Община Враца. Писмени искания и възражения до Кмета на общината по плановете и придружаващата ги документация ще се приемат до 10 юни 2008 г. Главният архитект на Общината и експерти от отдел „Общинска собственост” ще отговарят на въпроси на граждани и ще извършват консултации.

   Помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 ЗСПЗЗ, както следва:  1. местност "Згориградска могила" в землището на с. Власатица, община Враца;  2. местност "Новоселското" в землището на гр. Враца, община Враца;  3. местност "Ливадите" и местност "Чудна" в землището на гр. Враца, община Враца;  4. местност "Под балкана", в землището на с. Бели извор, община Враца;  5. местност "Родовития орех", местност "Братешки връх" и местност "Орловец" в землището на с. Косталево, община Враца.    Обявлението е публикувано в Д. В. брой № 44 от 09. 05. 2008 г.    ЕДНОМЕСЕЧНИЯТ СРОК ТЕЧЕ ОТ 10.05.2008Г ДО 10.06.2008 Г.