Община Враца представи програмата за оптимизация на общинската училищна мрежа.

Община Враца представи програмата за оптимизация на общинската училищна мрежа.

   Мерките заложени в нея чертаят един болезнен, но неизбежен процес, касаещ много учители, деца, родители, общественост. Водещ мотив при конструирането на бъдещата училищна мрежа е стремежът за осигуряване на равен достъп и качествено образование за всички деца.

   Сега съществуващата училищна мрежа води до много проблеми. На първо място въвеждането на делегираните бюджети прави невъзможно съществуването на почти всички училища в малките населени места на общината. Запазването на училищната мрежа в този вид ще доведе до невъзможност за изплащане на заплати, плащане на текущи разходи и до фалит на училищата. Качеството на обучението не отговаря на съвременните изисквания и стандарти. Разкриването на извънкласни форми на обучение е невъзможно поради малкия брой ученици. Смесването на ученици от различни възрастови групи в една паралелка не позволява провеждането на нормален учебен час, пречи на пълноценното общуване, на възпитанието и не отговаря на интересите на децата. Учителите, които влизат в тези класове, са принудени да преподават учебни дисциплини, за които нямат нужната квалификация. Сега съществуващите малки училища не могат да кандидатстват с проекти и по оперативните програми на МОН, тъй като от съществено значение е обхванатият брой ученици.

   Сега съществуващата система обхваща 13 училища в селата на община Враца. За две от тях Общинския съвет взе решение за закриване. Още три се намират в непосредствена близост до гр. Враца (Кулата, Нефела и Бистрец). За децата от населени места, отдалечени на повече от 15 км. от гр. Враца ще бъдат създадени три средищни училища. Това са ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Девене (за ученици от с. Три кладенци, Чирен и Девене), ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Тишевица (за ученици от с. Върбица, Вировско, Горно Пещене и Тишевица) и ОУ „Христо Ботев”, с. Баница (за ученици от с. Мраморен, Оходен, Голямо Пещене и Баница). В тези училища ще бъде въведена целодневна форма на обучение, което означава и разкриване на нови работни места за възпитатели, безплатен транспорт и столово хранене. Изпълняването на програма за оптимизация ще осигури и допълнително финансиране за ремонти на средищните училища по програмата на МОН за оптимизация. При закриване на училище в зависимост от броя на учениците в него се отпускат от 80 000 до 250 000 лв.

   Засегнати от оптимизацията са и три училища в гр. Враца. Предложението е за сливане и преобразуване на Начално училище „Л. Каравелов”, Прогимназия „Цвета Кръстенякова” и Основно училище „Давид Тодоров” в Средно общообразователно училище /СОУ/. Сливането ще даде шанс на децата от ж.к. „Дъбника” да преминават естествено от едната степен на образование в друга, да се организират нормални по брой паралелки, което ще осигури по-добро финансово състояние на училището, ще се оползотвори огромния сграден фонд и не на последно място ще се осигури запазване на персонала от трите училища.

   Цялата програма за оптимизация е разгледана в Общинския съвет за тристранно сътрудничество на 22 февруари 2008г. На него представителите на работодателските и синдикалните организации подкрепиха предложените мерки за реформата в образователната система. Програмата е представена също пред Комисията по образование в Общинския съвет и пред директорите, кметовете и кметските наместници на селищата в община Враца.