ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ  № 28

от 01.11.2005г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 266

 

На основание чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСК,  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и Решение № 208 и № 209 от 05.07.2005г. на Общински съвет Враца

 

О Б Ш И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т  

 Р  Е  Ш  И :

 

 І. Обявява повторен публичен търг с явно наддаване следните обособени  обекти:

Ø Магазинно помещение в бл. “Металург” № 5 на бул. “Мито Орозов” № 33, Враца /бивш пощенски клон/ с начална цена 15 000 /петнадесет хиляди/ лв.

Ø Бивше училище “Васил Левски” – сграда и терен кв. “Медковец”, Враца с начална цена 162 800 /сто шестдесет и две хиляди и осемстотин/ лв.

1.  Стъпка на наддаване  - 5% от началната тръжна цена.

2. Размер на депозита за участие в явния търг - 10% от началната тръжна цена. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца № 5010006031

3. Краен срок за внасяне на депозита  21.11.2005г.

4. Мястото за закупуване на тръжна документация - касата на Община  Враца  ет. 3,  стая № 89 срещу 200 лв.

5. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 22.11.2005г.

6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 23.11.2005г. в деловодството на Общината

7. Срок за извършване на оглед на обекта – 23.11.2005г.

8. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 24.11.2005г. от 14 00 ч.в Дирекция ”Приватизация”

         Следващи търгове след 7 дни на същото място и в същия час до продажбата на обектите.

 

ІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – Враца определя Комисия в състав:

Председател: Кирил Кирков

Членове:    

1. Иванка Караиванова – юрист

2. Ивелина Николова

3. Елена Ребърковска

4. Кръстьо Филипов

Резерви: Председател: Борислав Банчев

                       Юрист - Илия Латов

За успешно проведен търг на членовете на комисията да се изплати възнаграждение в размер на 75 лв.

 

ІІІ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвен – Враца утвърждава тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа следното:

1. Решение на Общински съвет Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба.

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ

3. Условия за провеждане на търга

4. Документи за участие в търга

5. Указания за участие в търга

6.  Декларация за оглед на обекта

7. Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК обр. 1 за произхода и основание на платежните средства, с които се участва в приватизацията

8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско участие.

9. Проекто-договор за продажба

10. Характеристика на обекта

11. Скица на обекта

12. АОС – частна

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                                                                        /Сл.Григоров/  

                                                                                 Вярно с оригинала:                                                                                  Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                                                        /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД