ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ  № 28

от 01.11.2005г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 265

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на обособен

обект - общинска  собственост включен в програмата за приватизация

 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И :

 

На основание чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСК,  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и Решение № 181/29.04.2005г. на Общински съвет – Враца

 

О Б Я В Я В А :

 

 І. Приема оценката на обект “Незастроен парцел” отреден за строителство на магазини находящ се в гр. Враца, зона Трета, кв. 3, парцел ІV, пл. № 336 на ъгъла на бул.”Мито Орозов” и ул. “Вапцаров”, промишлена зона  с начална цена   97 500  лв.

 ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване при следните условия:

1.Наименование на обекта на търга: “Незастроен парцел” отреден за строителство на магазини находящ се в гр. Враца, зона Трета, кв. 3, парцел ІV, пл. № 336 на ъгъла на бул.”Мито Орозов” и ул. “Вапцаров”, промишлена зона  с начална цена   97 500  лв.

2. Стъпка на наддаване  - 5% от началната тръжна цена.

3. Размер на депозита за участие в явния търг - 10% от началната тръжна цена. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца № 5010006031

4. Краен срок за внасяне на депозита – 30 дни от деня, следващ   публикацията на решението в Държавен вестник

5. Мястото за закупуване на тръжна документация - касата на Община  Враца  ет. 3,  стая № 89 срещу 200 лв.

6. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 26 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник

7. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 30 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник

8. Срок за извършване на оглед на обекта – 30 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник

9. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 32я ден, от деня следващ публикацията на решението в Държавен вестник в Дирекция ”Приватизация” от 14 00 ч.

10. Повторни  търгове след 7 дни до продажбата на обекта.

   ІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – Враца определя Комисия в състав:

Председател: Борислав Баанчев

Членове:    

1. Полина Кръстева – юрист

2. Пламен Панайотов

3. Венцислав Николов

4. Бойко Ничев

Резерви: Председател: Мишо Вълков

                       Юрист - Илия Латов

За успешно проведен търг на членовете на комисията да се изплати възнаграждение в размер на 75 лв.

    ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвен – Враца утвърждава тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа следното:

1. Решение на Общински съвет Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба.

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ

3. Условия за провеждане на търга

4. Документи за участие в търга

5. Указания за участие в търга

6.  Декларация за оглед на обекта

7. Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК обр. 1 за произхода и основание на платежните средства, с които се участва в приватизацията

8.Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско участие.

9. Проекто-договор за продажба

10. Характеристика на обекта

11. Скица на обекта

12. АОС – частна

V. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилия търга участник.

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                                                                        /Сл.Григоров/  

                                                                                 Вярно с оригинала:                                                                                  Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                                                        /Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД