ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ  № 27

от 29.09. 2005 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 236

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т

 

Р  Е  Ш  И:

 

На основание чл.3 ал.3 т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Решение № 181/29.04.2005г. на Общински съвет – Враца

 

О Б Я В Я В А :

 

    І. Приема оценките на обекти:

1.     Обект №1 подблоково пространство на бл.34 в жк ”Дъбника”, гр.Враца с начална цена  49 700 лв.

2. Обект №2 подблоково пространство на бл.34 в жк ”Дъбника”, гр.Враца

    с начална цена 65 000 лв.

3. Обект №3 подблоково пространство на бл.34 в жк ”Дъбника”, гр.Враца с начална цена 23 600 лв.

 

     ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване при следните условия:

1. Наименование на обектите на търга с начална тръжна цена:

> Обект №1 подблоково пространство на бл.34 в жк ”Дъбника”, гр.Враца с начална цена  49 700 лв.

> Обект №2 подблоково пространство на бл.34 в жк ”Дъбника”, гр.Враца

    с начална цена 65 000 лв.

> Обект №3 подблоково пространство на бл.34 в жк ”Дъбника”, гр.Враца с начална цена 23 600 лв.

2.  Стъпка на наддаване  - 5% от началната тръжна цена.

3. Размер на депозита за участие в явния търг - 10% от началната тръжна цена. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца № 5010006031

3.     Краен срок за внасяне на депозита – 30 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник

4.     Мястото за закупуване на тръжна документация - сградата на Община  Враца  ет. 3,  стая № 89

5.     Цена на документацията – документацията се закупува срещу цена в размер на 200 лв. платими в касата на Община Враца

6.     Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 26 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник

7.     Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 30 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник

8.    Срок за извършване на оглед на обекта – 30 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник

9.    Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 32я ден, от деня следващ публикацията на решението в Държавен вестник в Дирекция ”Приватизация” от 14 00 ч.

 

ІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – Враца определя Комисия в състав:

Председател: Кирил Кирков

Членове:    

1. Милена Вутова – юрист

2.     Румен Петков

3.     Йордан Тошев

4.     Галя Христова

Резерви: Председател: Мишо Вълков

               Юрист - Милена Латова

За успешно проведен търг на членовете на комисията да се изплати възнаграждение в размер на 75 лв.

 

ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвен – Враца утвърждава тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа следното:

1. Решение на Общински съвет Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба.

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ

3. Условия за провеждане на търга

4. Документи за участие в търга

5. Указания за участие в търга

6.  Декларация за оглед на обекта

7. Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК обр. 1 за произхода и основание на платежните средства, с които се участва в приватизацията

8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско участие.

9. Проекто-договор за продажба

10. Характеристика на обекта

11. Скица на обекта

12. АОС – частна

 

V. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилия търга участник

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                     /Сл.Григоров/

                                                 Вярно с оригинала:

                                                 Сп."Работа със съветниците":

                                                                                     /Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД