ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ  № 25

от 05.07.2005г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 208

 

 

На основание чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация(ЗМСМА) и Решение № 181/29.04.2005 год. на Общински съвет – Враца

 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И:

 

     I. Обявява публичен търг с явно наддаване при следните условия:

 1. Наименование на обекта на търга: “Продажба на обособена част от подблоково пространство в ж. бл. ”Металург”5 – магазинно помещение (бивш пощенски клон)“.

2. Начална тръжна цена – 15 000 лв.

3. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

4.Размер на депозита за участие в явния търг – 10 % от началната тръжна цена. Депозитната вноска се внася в ОББ – клон Враца по сметка на Община Враца № 5010006031.

5. Краен срок за внасяне на депозита -  - до 30 дни от деня следващ публикацията в Държавен вестник.

6.Място на закупуване на тръжната документация – сградата на Община Враца, ет.3, ст.№89.

7. Цена на документацията – документацията се закупува срещу цена в размер на 200 лв. платими в касата на Община Враца.

8. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 26 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник.

9. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 30 дни от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник.

10. Срок за извършване на оглед на обекта – 30 дни от датата на обнародване на решението в държавен вестник.

11. Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 32-я ден, от деня следващ публикацията на решението в Държавен вестник

II. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – Враца определя Комисия в състав:

 Председател: д-р Ан. Георгиев – общински съветник

 Членове:1. Ив.Караиванова –юрист

                  2. Ивелина Николова – общински съветник

                  3. Елена Ребърковска – общински съветник

                  4. Кръстьо Филипов – общински съветник

Резервни членове: Кирил Кирков – общински съветник

                                     Илия Латов – юрист/общински съветник

При успешно проведен търг на членовете на Комисията да се изплати възнаграждение в размер на 75 лв.

III. На основание чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите общински съвет – Враца утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, която съдържа:

1. Решение на Общинския съвет за провеждане на публичен търг;

2. Фотокопие на обява за провеждане на явен търг;

3. Условия за провеждане на търга;

4. Документ за участие в търга;

5. Указания за участие в търга;

6.Декларация за оглед на обекта;

7. Декларация по чл.7, ал.3 от ЗПСК;

8. Декларация, че юридическото лице е с по – малко от 50 % държавно или общинско участие;

9. Проект на Договор за продажба;

10. Характеристика на обекта;

11. Скица на обекта;

12. Акт за общинска собственост;

IV. Общински съвет – Враца приема оценката на обект – “ Обособена част от подблоково пространство на ж.бл. “ Металург “5, магазинно помещение(бивш пощенски клон) с начална цена 15 000 лв.

V. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                                     /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                                  Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                         /Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД