ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 24

Р Е Ш Е Н И Е № 194

От 26.05.2005г.

 

Комисия по чл.9 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

 

1.Приема състав на комисия по чл.9 от Наредбата за условията реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, както следва:

Председател : Иван Христов Жеков – секретар Община Враца

И Членове: 1. Николай Георгиев Горнишки – гл.юристконсулт

2. Генади Цанов Игнатов – н-к отдел “Обш. собственост”

3. Димитър Любенов Костов – главен архитект

4. Боряна Илиева Цолова - лекар, общ. съветник

5. Маргарита Каменова Цветкова – гл.специалист “общ.собственост”

6. Румен Найденов Павлов – н-к отдел “жилищен фонд” при БКС-ЕООД

7. Цветан Иванов Горанов – н-к отдел при БКС- ЕООД

8. Огнян Димитров Пищиков - общ.съветник – полити чески представител на “Евророма”.

 

2.Възлага на Кмета на Общината в срок от 7 дни след влизане в сила на Решението да назначи със своя заповед състава на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

 

<< НАЗАД