ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 24

Р Е Ш Е Н И Е № 193

От 26.05.2005г.

 

ОТНОСНО : Приемане на правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Враца

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

 

На основание: чл.22.ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл.31, ал.1 от Праавилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца

 

 

Р Е Ш И:

 

 

•  Приема Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Враца;

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА ВРАЦА

 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тази правилник се урежда организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите, наричани за краткост по – нататък "клубове", като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.

Чл. 2. Клубовете се учредяват на териториален принцип в населените местав Община Враца.

Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите. Всички пенсионери имат имат равни права и задължения при ползването на клубната база.

Чл. 4. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция в общността на пенсионерите и инвалидите.

Чл. 5. За изпълнение на своите цели и инициативи, клубовете сътрудничат с общинска администрация - Враца, общински съвет – Враца, неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др.

 

Раздел ІІ

Организация и управление

Чл. 6 /1/ Отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм" и СОЗСУ в Община Враца проучва потребностите от клубове и предлага на кмета на Община Враца разкриването, преместването или закриването им, за което Кмета на Общоната издава заповед.

/2/ Клубовете на пенсионерите и инвалидите се откриват в съществуващата клубна база в гр.Враца, а за другите населении места по предложение на кметовете на кметства.

1. Клубовете се разкриват, закриват, преместват с писмено заявление до кмета на Община Враца от заявителите, а за останалите населени места - до кметовете на кметства или кметските наместници, след решение на Общински съвет Враца.

/3/ Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на правилника за вътрешния ред.

Чл. 7 /1/ Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се осигуряват от общинския бюджет,след решение на Общинския съвет.

/2/ допуска се ползване на помещенията на клубовете от други организации, регистрирани по законите на РБългария по предварителна заявка до уредника на клуба.

/3/ Разходите по поддръжката на клубовете - наеми, осветление, отопление, телефон, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет.

Чл. 8 /1/ Отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм" и в СОЗСУ в Община Враца подпомага методически и организационно клубовете, намиращи се на територията на общината.

/2/ Кметът на Община Враца назначава уредник на клубовете на трудов договор.

/3/ Функциите и задачите на уредника се определят от кмета.

Чл. 9. Органи на управление на клубовете са общото събрание.

Чл. 10. /1/ Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери и инвалиди, ползващи неговите услуги. Свиква се най - малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ Общото събрание на клуба избира свои ръководни и контролни органи..

/3/ Общото събрание:

•  приема правилник за вътрешния ред;

•  приема програма за дейността на клуба.

Чл. 11. Председателят :

•  изработва правилник за вътрешния ред;

•  изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;

•  предлага проекто-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;

•  прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата на клуба;

•  поддържа връзка с Отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм" и СОЗСУ в Община Враца , кметовете на кметства и кметски наместници, общинска администрация и общински съвет Враца, неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;

•  организира и ръководи дейността на клуба.

Чл. 12. Кметът на община Враца упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на бюджетни средствата на клуба, както и за опазване на неговото имущество.

Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са:

•  бюджетни средства;

•  доброволни вноски;

•  дарения, спонсорство;

•  други.

Чл. 14. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу квитанция, а събраните суми се внасят по сметка на клуба.

Чл. 15. Клубовете работят на бюджетна сметка.

Чл. 16. В клубовете се води следната задължителна документация:

•  приходно - разходна книга;

•  инвентарна книга за имуществото на клуба;

•  протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание.

Раздел ІІІ

Заключителни разпоредби

§ 1. Този правилник се издава на основание решение на Общински съвет Враца .

§ 2. Указания по приложението на Правилника дава Кмета на Община Враца .

§ 3. Настоящата правилнике приета с Решение №193 . / 26.05. 2005 г. на Общински съвет Враца и влиза в сила от датата на приемането му.

 

 

 

 

<< НАЗАД