ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ № 24

Р Е Ш Е Н И Е № 192

От 26.05.2005г.

 

 

ОТНОСНО : Изграждане на 15 броя общински жилища.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

Не приема предложения проект за решение

1. Разрешава изразходването на сумата до 200 000 лв. от преизпълнението на собствени приходи от продажбата на общинско имущество за предпроектно проучване, проектиране и изграждане на 15 бр. общински жилища.

2. Кметът на Общината да осигури необходимото проектиране и терени за жилищно строителство.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

 

<< НАЗАД