ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ № 24

Р Е Ш Е Н И Е № 191

От 26.05.2005г.

 

 

ОТНОСНО : Информация на временната комисия за състоянието и развитието на “Информационен център” ЕАД Враца.

.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

 

Р Е Ш И :

 

 

1.Приема за сведение информацията на Временната комисия за състоянието и развитието на “Информационен център “ЕАД – Враца.

2. Задължава Кмета на Община Враца в срок до 30 юни да внесе пред Общинския съвет предложение за решаване на проблемите на “Информационен център” ЕАД - Враца

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

Информация на Временната комисия за състоянието и развитието на “Информационен център “ЕАД – Враца

 

В изпълнение Решение № 129 на Общински съвет – Враца /Протокол № 18 от 26.11.2004 година / Временната комисия разгледа внимателно одитния доклад на АДВФК – Враца и се запозна с всички предоставени документи, свързани с дейността на медията .Изслушани бяха бивши и настоящи служители на “Информационен център”ЕАД-Враца и на Община Враца с отношение към проблема.Събрана беше актуална информация от кредитори на дружеството, която беше анализирана в присъствието и на юридически консултант.Взеха се в предвид мнения на общински съветници и граждани, както и публикации в местните медии.

Актуалното икономическо състояние на “Информационен център” ЕАД-Враца е нестабилно.Дружеството има стари задължения към кредитори в размер на 250 000 лева, някои от които всеки месец нарастват с лихва .Почти две трети от тях са просрочени задължения към Община Враца / по безлихвени заеми,отпуснати без разрешение на Общинския съвет / и на частно лице.Значителни средства се дължат на НОИ /РУСО – Враца / от неизплатени задължителни вноски.Извършени са сериозни финансови нарушения и са допуснати липси на дълготрайни и краткотрайни материални активи.В същото време в медията са наливани общински средства без да е оказан контрол по тяхното изразходване.Упълномощените да отговарят за дружеството лица, съответните отдели на кметската администрация и специализираните комисии на Общинския съвет от предишния мандат са допуснали търговското дружество да търпи огромни загуби.Въпреки това основните технически съоръжения / ДМА/ са запазени и продължават да са собственост на Община Враца , а не на дружеството, като след одита са включени задбалансово в активите на “Информационния център”ЕАД-Враца .

След назначаването на нов управителен съвет са положени усилия за стабилизиране на дружеството : възстановена е дейността на радио-телевизионното студио, изяснени са кредиторите и са започнали разплащания на най-неотложните задължения, организирана е счетоводната отчетност и е подобрена работата с абонатите .Отскоро е получен и лиценз за телевизионен канал, което предполага развитието на рекламно-информационна дейност .

Новоназначеният съвет на директорите на “Информационен център”ЕАД-Враца не работи като единно цяло. Не е направен погасителен план и не е разработена сериозна концепция за бъдещото развитие на медията .Размерът на събираните такси от абонати е недостатъчен за стабилизиране на дружеството . Приходите от дейността не могат да покриват разходите, което води до увеличаване на задълженията. Практически няма виждане за удовлетворяване на предходни задължения към кредитори, държавни институции и работници, и не се водят преговори с тях за разсрочване на плащанията. Погасяването е възможно само ако се разшири мрежата и се увеличат абонатите, което не може да стане със наличните собствени средства.

На фона на всички тези факти за състоянието на дружеството, трябва да се отчете и обществената нагласа да не се закрива общинската медия , която се явява алтернатива на съществуващите частни медии, не само по икономически причини, но и поради характера на дейността си.

След юридически консултации Временната комисия на Общинския съвет разгледа подробно четирите възможни варианти за съдбата на дружеството, които включват оздравяване , продажба, обявяване в несъстоятелност и обявяване в ликвидация, и се обедини около следните два варианта.

ВАРИАНТ 1 : Да бъде запазен “Информационен център”ЕАД-Враца при следните условия:

1.Да бъде освободен досегашния управленски екип-Съвет на директорите.

2.Да бъде назначен нов Съвет на директорите ,съгласно изискванията на действащата Наредба за условията и реда при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

3.Бъдещият Съвет на директорите да проведе преговори с кредиторите за разсрочване разплащането на задълженията като изготви съответния погасителен план .

4.Да се разработи програма за увеличаване на абонатите- потребители чрез организационни мероприятия , както и разширяване на кабелната мрежа.

5.Община Враца да осигури необходимия финансов ресурс за обезпечаване на тази програма.

Практически това може да стане чрез :

•  увеличаване акционерния капитал на дружеството / включително с величината на извършените заеми от Община Враца / със средства от общинския бюджет;

•  безлихвен кредит от Община Враца в рамките на бюджетната година ;

•  договор за информационно обслужване на Общински съвет – Враца и Община Враца.

След направените консултации със специалисти в различни области, свързани с дейността на “Информационен център “ЕАД – Враца и след като обобщи данните комисията смята, че за оздравяването на дружеството ще бъдат необходими между 240 000 и 280 000 лева за нови инвестиции и около 260 000 лева за разплащане на старите задължения.

ВАРИАНТ 2 : Да бъдат предложени за продажба 100 % от акциите на “Информационен център “ ЕАД – Враца съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

 

<< НАЗАД