ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 187

От 29.04.2005г.

 

 

ОТНОСНО : Замяна на недвижим имот , представляващ сграда “Кантора на фирма “ с учредено право на строеж , находящ се в кв.142 , ЦГЧ ,гр.Враца , собственост на ЕТ “ Тодоров “ – Враца , представляван от Тихомир Найденов Тодоров , срещу общински имот , представляващ – обособена част от жилищна сграда , находяща се на ул.”Хаджи Димитър “ № 17 гр. Враца.

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р е ш и :

 

 

1. Приема експертни оценки на лицензирани оценители, относно пазарната стойност на недвижими имоти, съгласно които:

1.1. Стойността на недвижим имот, собственост на ЕТ"Тодоров"-Враца по Договор от 15.01.2002 г., представляващ Сграда "Кантора на фирма" с учредено право на строеж, с разгъната застроена площ 27.30 кв.м. - възлиза на 3100 .00 лв. без ДДС

1.2. Стойността на недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с акт №443/02.01.03 г., представляващ обособена част от жилищна сграда с бруто разгъната застроена площ 185.13 кв.м., ведно с 1/2 ид.ч. от дворно място, находящ УПИ VІ-2405, кв.132, ЦГЧ, ул."Хаджи Димитър"№17-Б, гр. Враца - възлиза на 39990 .00 лв. без ДДС.

 

2. Възлага на кмета на Общината да предложи на ЕТ “Тодоров” да изкупи от него отстъпеното право на строеж.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД