ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 185

От 29.04.2005г.

 

 

ОТНОСНО : Избиране състава на Временна комисия по номинациите за обществен посредник на територията на Община Враца.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р е ш и :

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца и във връзка с чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник избира следните общински съветници за членове на комисията по номинации на обществен посредник на територията на Община Враца :

1.Владислава Лакова

2.Здравко Златев

3.Зоя Манчева

4.Иванка Караиванова

5.д-р Иван Якимов

6.Йордан Тошев

7.Мишо Вълков

8.Румен Петков

9.Славей Григоров

10.Соня Ангелова

11.Кръстьо Филипов

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД