ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 184

От 29.04.2005г.

 

ОТНОСНО : Закриване на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18 годишна възраст и откриване на Дом за младежи с увреждания от 18 до 35 годишна възраст , с.Три кладенци , ул.”Юрий Гагарин “ № 16 Община Враца.

На основание чл.1, ал.2 т.1 чл.18 т.1 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 ал.3 т.1, чл.36 а , ал.2 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р е ш и :

 

•  Дава съгласие за закриване на Дом за деца и младежи с умствена

изостаналост от 3 до 18 годишна възраст в с. Три кладенци,ул.”Юрий Гагарин”№16, Община Враца

•  Дава съгласие за откриване на Дом за младежи с увреждания от 18 до 35 годишна възраст в с. Три кладенци, считано от 01.06.2005г. с капацитет 60 места, численост на персонала 27 човека.

•  Дава съгласие 3-те длъжности възпитатели да преминат в длъжност организатор по трудотерапия – 3 броя

•  Финансирането се осигурява на 100% от Държавния бюджет за 2005г. към бюджета на Общината и остава непроменено по следните параграфи:

- за фонд “Работна заплата” - 71307.84 лв.

- здравно осигуряване - 3148.00 лв.

- ДОО - 18408.00 лв.

- веществена издръжка едно лице - 1625.00 лв.

5. Трудовите правоотношения с персонала преминават от закрития дом към новосъздадения Дом за младежи с увреждания от 18 до 35 годишна възраст при условията на чл.123 от КТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД