ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 183

От 29.04.2005г.

 

 

ОТНОСНО : Предоставяне от Община Враца право на безвъзмездно ползване за срок от 10 години на БЧК за нуждите на Областния съвет на БЧК – Враца на сграда , общинска собственост.

На основание § 4 от Преходни и Заключителни разпоредби от Закона за Българския Червен Кръст от 1995г., чл.39 ал.5 от Закона за Общинската собственост и Молба №12/17.02.2004г. от Директора на Областен съвет на БЧК –Враца до Кмета на Община Враца

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг и конкурс за срок от 10 години, считано от момента на сключване на договора с Кмета на Община Враца и Председателя на БЧК на общински имот представляващ сграда на ул. “Кетхудова” №44 /Централна Градска Част/.

2. Задължава Кмета на Община Враца да проведе законовите процедури по предоставяне на горецитирания имот чрез договор с Председателя на Българския Червен Кръст.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД