ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 182

От 29.04.2005г.

 

 

ОТНОСНО : Придобиване право на собственост върху недвижим имот , представляващ двуетажна сграда с прилежаща земя, находящ се в УПИ І-289, кв.49 по плана на с. Три Кладенци , собственост на Аделина и Станислав Фердинандови Стубленски , чрез покупко-продажба , с цел настаняване на Здравна служба.

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

 

1. П риема експертна оценка на лицензиран оценител инж.Лариса Ангелова, относно пазарната стойност на недвижим имот, собственост на Аделина и Станислав Фердинандови Стубленски по н.а.№140, т.І, рег.№1198, д.№52/2005 г., представляващ двуетажна сграда с разгъната застроена площ 175 кв.м., ведно с прилежащо дворно място от 378 кв.м., находящ се в УПИ І-289, кв.49 по плана на с.Три Кладенци. - възлизаща на 3950 .00 лв. (три хиляди деветстотин и петдесет лева), без ДДС.

2. На основание чл.34 ал.1 от ЗОС и чл.8 ал.2 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца с Решение №165, Протокол №22/24.03.05 г. - възлага на к мета на о бщина-Враца да извърши процедурата по покупка на недвижим имот, собственост на Аделина и Станислав Фердинандови Стубленски по н.а.№140, т.І, рег.№1198, д.№52/2005 г., представляващ двуетажна сграда с разгъната застроена площ 175 кв.м., ведно с прилежащо дворно място от 378 кв.м., находящ се в УПИ І-289, кв.49 по плана на с.Три Кладенци. - за сумата 3950 .00 лв. (три хиляди деветстотин и петдесет лева), без ДДС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД