ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 181

От 29.04.2005г.

 

ОТНОСНО : Приемане на Програма за приватизация за 2005 година.

 

ОБЩЕНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

 

1. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК ПРИЕМА Програма за приватизация и да се приватизират през 2005год. следните обекти – общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели: Обособена част от партерен етаж - обект № 1; Обособена част от партерен етаж - № 2; Обособена част от партерен етаж - № 3; магазин Зорница – Обособена част обект № 2 от партерен етаж на ж.бл.”Казашка”; Обособена част от подблоково пространство в ж.с.к.. “Ясен”; Обособена част от подблоково пространство на ж.бл. ”.Металург” 5 (бивш приемателен пункт за вълна); Обособена част от подблоково пространство на ж.бл. ”.Металург” 5 (бивш магазин “Железария” – ОФ клуб”Давид Тодоров”); Обособена част от партерен етаж на ж.бл. “Мир” част А – (бивш “Фризьорски салон”); Обособена част от партерен етаж на ж.бл. “Мир” част Б – (бивш “Бръснарски салон”); Сграда (бивш трафопост ); Първи етаж от къща - Магазин; Част от сграда на б. Проектантска организация; Трети етаж от бивша административна сграда; Обособена част от подблоково пространство на ж.бл. ”.Металург” 5 – магазинно помещение (бивш пощенски клон); Бивше училище “Васил Левски” - терен и сграда; Терен, отреден за построяване на магазини кв. 3, парцел ІV, дв.пл.№ 336, 1500 кв.м; Склад за търговия на едро; Склад; Навес; Сграда – магазин; Обособена част от ІІ етаж от административна сграда (Очна клиника) , които представляват Списък №2, който е неразделна част от настоящото Решение.

 

2. На основание чл.4 ал.2 ЗПСК определя Постоянната комисия “Приватизация и следприватизационен контрол” (Надзорен съвет) като орган за извършване на приватизацията на обектите по т. 2.

3. Възлага организацията на процедурите на Общинска дирекция “Приватизация”.

 

4. Упълномощава Кмета на Общината да сключва договорите с изпълнителите на правни анализи, с експерт оценителите и приватизационните договори за продажба на дялове (акции) на търговски дружества или обектите по Списък № 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД