ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 180

От 29.04.2005г.

 

ОТНОСНО : Продажба на недвижим имот частна общинска собственост , представляващ “Жилищен блок “ № 143 – незавършено строителство в груб строеж, ведно с правото на строеж”, находящ се в кв.108 на жк.”Сениче”, гр.Враца.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

1. П риема експертната оценка от 01.03.2005 г. на лицензиран оценител - инж.Даниела Върбанова, относно пазарната стойност на обект - "Жилищен блок №143, незавършено строителство в груб строеж, ведно с правото на строеж", находящ се в кв.108 на ж.к."Сениче", гр.Враца, която възлиза на 412 360 .00 в т.ч. :

•  312 160 .00 лв. - стойност на реализираното незавършено строителство;

•  100 200 .00 лв. - стойност на правото на строеж.

2. На основание чл. 35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.36 ал.1, чл.45 ал.1 и ал.2 т.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, възлага на Кмета на Община-Враца да проведе процедура за продажба на имота описан в т.1, чрез провеждане на конкурс. Продажбата на имота да се извърши по следните конкурсни условия:

•  Завършване и въвеждане в експлоатация на обект - "Жилищен блок №143, находящ се в кв.108 на ж.к."Сениче", гр.Враца, в срок до 2 години от издаване разрешение за строеж;

•  Продажбата на имота - "Жилищен блок №143, незавършено строителство в груб строеж, ведно с правото на строеж", находящ се в кв.108 на ж.к."Сениче", гр.Враца да се извърши чрез имотно обезщетение - предоставяне в полза на общината завършени обекти в блока с разгъната застроена площ в размер на минимум 940 кв.м., представляващи не по-малко от 20% от разгънатата застроена площ на обекта;

3. Решение за учредяване на ипотека в полза на отчуждителя.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова

 

 

<< НАЗАД