ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 179

От 29.04.2005г.

 

ОТНОСНО : Проект на Тарифа за определяне наемите за ползване на общинския жилищен фонд.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

 

  •  Приема Тарифата за определяне на наемите за ползване

на общинския жилищен фонд

Основната наемна цена на 1 кв.м полезна площ е 0.30 лв. и се отнася за жилище със следните показатели:

1.местонахождение на жилището според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попада – трета зона в населени места от първи функционален тип;

2. конструкция на сградата – панелна;

•  3. разположение на жилището във височина – първи етаж;

4. изложение – преобладаващ изток или югозапад на жилищните без /сервизните / помещения;

5.благоустройствено съоръжение – с водопровод, канализация и

електрификация.

Основната наемна цена се коригира /намалява или увеличава/ до размери, посочени за конкретните показатели съгласно следното приложение:

 

№ по ред

Показатели

Намаление в процент до

Увеличение в процент до

А. Местонахождение на жилищата според функционалния тип на населеното място и зоната, в която попадат

1.

Първи функционален тип – първа зона

-

12

2.

Първи функционален тип - втора зона

-

-

Б. Конструкция на сградите

1

Жилище в паянтови и полумасивни сгради

25

-

2

Жилище в масивни сгради

12

-

3

Жилище в сгради с монолитни или сглобяеми скелетни рамкови конструкции;пакетоповдигани плочи, конструкции, изградени по “пълзящ кофраж” и “едроразмерен кофраж”

-

7

В. Разположение на жилищата във височина

1.

Втори етаж при двуетажна жилищта сграда

-

8

2.

Втори до шести етаж

-

7

3.

Последен етаж при жилищни сгради на три и повече етажа и за всеки седми и по-висок етаж

4

-

Г. Преобладаващо изложение на жилищните/ без сервизните/ помещения

1.

Юг, югоизток

-

2

2.

Запад, североизток

3

-

3.

Север, северозапад

4

-

Д. Благоустройствено съоръжаване

1.

За жилище в сграда над 5 етажа без a сансьор

5

-

2.

За жилище с централно отопление

-

7

3.

За жилище без складово помещение

5

-

4.

За жилище без водопровод и канализация

7

-

•  Възлага на БКС – ЕООД да изчислява наемите за ползване на

общинските жилища съгласно приетата Тарифа и да сключва договори за наем с настанените семейства в тях.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД