ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

Протокол № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 178

От 29.04.2005г.

ОТНОСНО : Учредяване право на строеж за построяване на сгради със стопанско-търговско предназначение върху общински терени , находящи се в населени места на територията на Община Враца.

Реши:

 

1. На основание чл44 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца с Решение №165, Протокол №22/24.03.05 г., приема списък на общинските имоти/терени за учредяване право на строеж, както следва:

 

No

Местонахождение

и вид на предвидената за построяване сграда

Акт за общ. собственост

Разгъната

Застроена площ (РЗП) м 2

Стойност на 1 м 2 РЗП -

лв.

Общо първоначална тръжна стойност-

лв.

1

3

2

4

5

6

 

с. Косталево

 

 

 

 

1.

Кв. 13 а терен № 1 - за кафе-аперитив

 

№ 162

 

75.00

 

3.50

 

262.50

2.

Кв. 13 а терен № 2 - за магазин промишлени стоки

 

№ 162

 

25.00

 

3.50

 

87.50

3.

Кв. 13 а терен № 3 - магазин за хранителни стоки

 

№ 162

 

50.00

 

3.50

 

175.00

 

гр. Враца

 

 

 

 

4.

ЖК “Младост” -кв. 23,Терен № 2 за сграда на 2 етажа за стопанска дейност

 

№ 214

(90 х 2)

180.00

 

25.00

 

4500.00

5.

ЖК “Младост”- кв. 23,Терен № 3 за сграда на 2 етажа за стопанска дейност

 

№ 215

(100 х 2)

200.00

 

25.00

 

5000.00

6.

ЖК “Младост” -кв. 23, Терен № 4 за сграда на 2 етажа за стопанска дейност

 

№ 216

(100 х 2)

200.00

 

25.00

 

5000.00

7.

ЖК “Металург”-кв. 91-б,Терен№ 3 ул.”Бр. Миладинови” - за сграда на

1 етаж за стопанска дейност

 

№263

 

20.00

 

35.00

 

700.00

 

8.

Промишлена зона, Кв. 8, парц.VІІІ, ул.”Н.Вапцаров”, Терен № 1 - за сграда на 1 ет. за стопанска дейност

 

№272

 

60.00

 

20.00

 

1200.00

9.

Промишлена зона, Кв. 8, парц.VІІІ, ул.”Н.Вапцаров”, Терен № 2

– за сграда на 1 ет. за стопанска ейност

 

№ 272

 

100.00

 

20.00

 

2000.00

1

3

2

4

5

6

10.

Терен в ж.к“Самуил”,кв.117,

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№720

90.00

40.00

3600.00

11.

Терен №1 в ж.к. “Околчица”,

кв.200-б, УПИ І,

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№702

22.00

39.77

875.00

12.

Терен в ж.к.“Р. Лева”, кв.63,

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№604

50.00

35.00

1750.00

13.

Терен №1 в ж.к.“Р.Лева”,кв.57,

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№758

57.00

42.63

2627.00

14.

Терен №2 в ж.к.“Р. Лева”, кв.57,

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№758

38.00

42.63

1753.00

15.

Терен №3 в ж.к.“Р.Лева”,кв.57,

- за построяване гараж

№758

20.00

30.50

610.00

16.

Терен №4 в ж.к.“Р. Лева”, кв.57,

- за построяване гараж

№758

20.00

30.50

610.00

17.

Терен №5 в ж.к.“Р. Лева”, кв.57,

- за построяване гараж

№758

18.00

30.56

550.00

18.

Терен №6 в ж.к.“Р. Лева”, кв.57,

- за построяване гараж

№758

18.00

30.56

550.00

19.

Терен №7 в ж.к.“Р. Лева”, кв.57,

- за построяване гараж

№758

18.00

30.56

550.00

20.

Терен в кв.10, ул."Лукашов"

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№721

72.00

180.00

12960.00

21.

Терен №1 в кв.165, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№462

225.00

25.00

5 625.00

22.

Терен №1 в УПИ ІІ, кв.146, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№695

300.00

28.56

8 568.00

23.

Терен №2 в УПИ ІІ, кв.146, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№695

300.00

28.56

8 568.00

24.

Терен в УПИ ХХІІ, кв.146, ж.к.“Дъбника ” - за 29-32 бр. гаражи

№796

583.00

32.68

19050.00

25.

Терен в УПИ VІІ, кв.109, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№797

360.00

29.74

10707.00

26.

Терен в УПИ ІІІ, кв.126, ж.к.“Дъбника” - за построяване сграда на 1 етаж със стопанско предназначение

№798

180.00

46.50

8370.00

27.

Терен в УПИ ІІІ, кв.126, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско предназначение

№798

210.00

46.50

9765.00

1

3

2

4

5

6

28.

Терен в УПИ ІІІ, кв.126, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско предназначение

№798

180.00

46.50

8370.00

29.

Терен в УПИ ІІІ, кв.126, ж.к.“Дъбника” - за построяване сграда на 1 етаж със стопанско предназначение

№798

350.00

44.17

15460.00

30.

Терен в УПИ ІІІ, кв.126, ж.к.“Дъбника” - за построяване сграда на 1 етаж със стопанско предназначение

№798

230.00

44.17

10160.00

31.

Терен в УПИ V, кв.151, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№799

24.00

42.50

1020.00

32.

Терен в УПИ V, кв.151, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№799

130.00

42.54

5530.00

33.

Терен в УПИ V, кв.151, ж.к.“Дъбника”

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№799

30.00

42.67

1280.00

34.

Терен в УПИ ХІV, кв.121, ж.к.“Дъбника”

- за построяване на гаражни клетки

№800

1803.00

30.65

55262.00

35.

Терен в УПИ І, кв.111, ж.к.“Сениче”

- за построяване на гаражни клетки

№801

426.00

33.88

14433.00

36.

Терен в УПИ ХХV, кв.105, ж.к.“Сениче”

- за построяване на гаражни клетки

№802

534.00

32.27

17768.00

37.

Терен №1 в “Складова зона”, кв.10, УПИ ХХV

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№326

132.00

41.82

5 520.00

38.

Терен №2 в “Складова зона”, кв.10, УПИ ХХV

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№326

128.00

41.48

5 310.00

39.

Терен №4 в “Складова зона”, кв.10, УПИ ХХV

- за построяване сграда на 1 етаж със стопанско-търговско предназначение

№326

106.00

44.62

4 730.00

2. На основание чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.43 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - възлага на Кмета на Община-Враца да извърши процедура по учредяване право на строеж за имотите/терените по т.1 след провеждане на търг/конкурс, като първоначалната тръжна цена е стойността одобрена в т.1.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД