ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 176

 

ЗА : Опрощаване на държавно вземане на Айгуля Майрова Акишева от гр. Враца , жк “Дъбника “ бл.7 , вх.Б , ап.32

 

Постъпило е до Общински съвет – Враца с писмо № 94 – 3- 00/ 449 от 02.02.2005 година от канцеларията на Президента на Р България с искане да бъде взето решение по молбата на Айгуля Майрова Акишева от гр. Враца , жк “Дъбника “ бл.7 , вх.Б , ап.32 за мотивирано становище относно искане опрощаване от Президента на Републиката такса в размер на 1 000 лева към Регионално звено “Миграция “ на РВДР – Враца.

В молбата е посочено , че от м. ноември 2003 година непълнолетната Акишева със съгласието на майката Майра Акишева кандидатства за придобиване на българско гражданство. Когато са кандидатствали за първи път таксата е била в размер на 200, 00 лева , а в момента на лицето се изисква такса в размер на 1 000 лева .

Айгуля Айрова е дете на самотна майка и финансовите възможности да платят размера на таксата от 1 000 лева са непосилни за семейството, поради което се обръщат към Президента на Републиката с цел опрощаване на дължимата такса.След като се запозна подробно с цялата преписка допълнена с декларации от съответните институции,

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

Предлага на Президента на Р България опрости таксата в размер от 1 000 лева, която се дължи от непълнолетната Айгуля Айрова Акишева от гр. Враца, жк “Дъбника “ бл.7 , вх.Б , ап.32 да й се даде възможност на същата да придобие българско гражданство за което кандидатства от 2003 година и й се издаде български паспорт.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД