ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 175

 

ЗА : Отпускане на помощ на Маргарита Илиева Кръстева , гр.Враца , ул.”Иван Ангелов “ № 1 вх.Б ап.3

 

Постъпила е молба от Маргарита Илиева Кръстева майка на 6 деца , 4 от които са учащи същата е безработна и е на социална помощ. Съпругът е пенсионер по болест І група със шизофрения , изявена промяна на личността , социална дезадаптация . Месечните доходи на семейството са общо 313,00 лева искането е да бъде отпусната парична помощ със която да бъдат закупени най- необходимите неща на децата ученици за да могат да посещават училище.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

Отпуска парична помощ в размер на 600,00 лева от общинския бюджет , раздел социални помощи със която сума да бъдат закупени най- необходимите учебни помагала на децата ученици. Сумата да бъде изплатена лично на жалбодателката.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД