ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 174

 

ЗА : Отпускане на персонална пенсия на Александра Андрианова Андреева ЕГН 0341141873 , с.Паволче , ул. “Дунав “ № 5 с настойник Ваня Кирилова Андреева ЕГН 6901141711 – майка на непълнолетната Александра

 

 

С разпореждане № 0341141873 от 11.11.2004 година на Териториялно поделение на НОИ – Враца е оказано отпускане на наследствена пенсия поради това , че наследодателя не отговаря на изискванията на чл.74 , ал.1 , т.4 от КСО съгласно което осигурените лица придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж придобит до датата на инвалидизиране където в случая 30 години възраст със най- малко 5 години осигурителен стаж. Към датата на смърта на наследодателят е на 33 години и има осигурителен стаж 3 години и 8 месеца. Отказа е основателен след направените разисквания,

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

На основание чл.92 от КСО Общинският съвет предлага на МС на Р България отпускане на непълнолетната Александра Андрианова Андреева персонална пенсия. Това правомощие е определено като изключение само в правомощията на МС , които може да отпусне персонална пенсия на това лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД