ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

 

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 172

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

  

1.Редакцията на т.5 от бюджета на Община Враца за 2005 година да се промени както следва :

отменя “Утвърждава план – сметка за прихода и разхода на извънбюджетните сметки и фондове , съгласно Приложение № 12 , предложена от ПК “Приватизация и следприватизационен контрол “ към Общински съвет – Враца” и

приема “Утвърждава план – сметка за прихода и разхода на извънбюджетните сметки и фондове , съгласно Приложение № 12 , предложена от Кмета на Община Враца с проекта за бюджета на Община Враца за 2005 година”.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД