ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 171

 

 

ЗА : Прекратяване дейността на “Инжстрой”ЕООД и откриване на производство на несъстоятелност

 

 

На основание чл. 607а и чл. 625 от Търговския закон

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

  

1.Прекратява дейността на дружеството.

2.Възлага на Управителя на “Инжстрой” ЕООД гр. Враца да предприеме необходимите действия за откриване на производство по несъстоятелност, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД