ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 170

 

ЗА: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, приета с Решение № 226 от Протокол №41/06.03.2003 г. на Общински съвет – Враца, изменена и допълнена с Решение № 260 от Протокол №46/03.07.2003 г. на Общински съвет – Враца.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

1. Коригира текста в раздел ІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца, като текстовете придобиват следния вид:

Чл. 20, ал. 1: Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места,върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с други предназначение, които са общинска собственост.

ал. 2: Таксата се заплаща от физическите и юридически лица в зависимост от зоната, в която се намират терените по ал. 1 или в размер достигнат на търг / конкурс за съответния терен;

ал. 3: Зоните по ал. 2 се определят с решение от Общинския съвет

ал. 4: Таксата се плаща при наличие на разрешение за упражняване на сезонна търговия

ал. 5 п ри ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно, но не по-късно от 10 дни преди започване на месеца

(6) Таксите се определят, както следва:

а. За ползване общински терени с цел търговия със селскостопанска продукция, промишлени стоки, книжарски стоки, вкл. и за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса:

1. на квадратен метър по зони : :

- на ден

I зона – 1.00 лев; II зона- 0.70 лв.; III зона- 0.40 лв.; IV зона – 0.40 лв.;

V зона- 0.40 лв.

- на месец

I зона - 5.00 лв.; II зона- 4.00лв.; III зона -3.00 лв.; IV зона- 2.00 лв.;

V зона – 2.00 лв.

2. За продажба с кола впрегната с добитък:

- на ден във IV и V зона – 4.00 лв. (в останали зони не е разрешено);

3. За продажба с лек автомобил:

- на ден

IV зона -5.00 лв.; V зона – 5.00 лв., а в останалите зони не е разрешена продажба

4. За продажба с товарен автомобил или ремарке:

- на ден

IV зона - 10.00 лв.; V зона- 10.00 лв., а в останалите зони не е разрешена продажба

5 . за ползване на общински терен от таксиметрови автомобили – за месец:

- по 3,00 лв. за всяко МПС

б. За ползване на места и терени, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на кв.м. на ден в размер на:

I зона – 2.00лв.; II зона – 1.70 лв.; III зона – 1.50 лв.; IV зона – 1.50 лв.;

V зона – 1.50 лв.;

 в. За ползване на места и терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, и други се събира такса на кв.м. на ден в размер на:

I зона – 0.40 лв.; II зона – 0.35 лв.; III зона – 0.30 лв.; IV зона – 0.30 лв.;

V зона – 0.30 лв.;

(7) “Общински пазари и тържища” - ЕООД гр. Враца организира търговска дейност и събира общинските такси в определените от Общинския съвет зони и по одобрените от Гл.архитект схеми. Осъществява контрол по изпълнението на Раздел II от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца

Чл. 21. Кметът на Общината, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, при системно не плащане в срок на таксата, или когато обществени нужди налагат това.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД