ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 16 9

 

За :Приемане промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца, приета с Решение №226 по Протокол №41 от 06.03.2003г. , изменена и допълнена с Решение №260 по Протокол № 46 от 03.07.2003г. на Общински Съвет – Враца .

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

  

На основание чл. 21 , ал.1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с член 6,ал.1 и чл.81 от Закона за местните данъци и такси, приема измененията на разпоредбата на чл.22 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца, която придобива следният вид:

Чл.22./1/За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците заплащат месечни такси, както следва:

•  за ползване на детски ясли и детски градини в град Враца -30лв. ;

•  за ползване на детски градини в селата на Община Враца - 20лв. ;

3.за ползване на подготвителни групи за училище една година преди постъпването им в I клас с целодневна организация на отглеждане и възпитание - 20 лв. ;

 /2/ Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за:

•  деца с един родител ;

•  деца на родители със степен на инвалидност над 70 % ;

3.деца на родители, получаващи месечни социални помощи, регистрирани в ДСП ;

/3/ Когато децата са две и повече в семейството и посещават едно или различни детски заведения, финансирани от Общинския бюджет таксата се заплаща :

1.в размер на 75 % за първото, 75 % за второто, а за трето и всяко следващо дете такса не се заплаща ;

2.за деца с един родител 50% за първо, 50 % за второ, а за трето и всяко следващо дете такса не се заплаща ;

/4/ Не се заплаща такса за:

1. деца в подготвителни групи в детски градини и училища с полудневна организация на обучение за училище една година преди постъпването им в I клас ;

2. деца кръгли сираци ;

3. деца на родител, загинал при изпълнение на служебен дълг ;

4. деца с неизвестни родители или деца, на които и двамата родители са в неизвестност ;

5. деца със степен на увреждания ;

6. трето и всяко следващо дете в семейството;

/5/. За времето през което детето не е посещавало детското заведение не се заплаща такса .

/6/ За ползване правата по ал. 2, 3 и 4 родителите или настойниците подават декларация до ръководителя на детското заведение, придружена с документи, доказващи правото за ползване.

/7/ Заплащането на намаления размер или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец от подаване на декларацията.

/8/ Таксата може да се заплаща на две равни вноски в рамките на календарния месец, за който се дължи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД