ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ №2 2

от 24 .0 3 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 168

 

ЗА : Кандидатстване на Община Враца пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на Проект за довършване изграждането на уличната канализационна мрежа на град Враца подобект Канализация на кв.Медковец – югоизточно от “Медковско дере “.

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава съгласие на Община Враца да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околна среда при Министерство на околната среда и водите за получаване на безвъзмездна помощ за реализиране на Проект за довършване изграждането на уличната канализационна мрежа на град Враца подобект Канализация на кв.Медковец – югоизточно от “Медковско дере “.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

<< НАЗАД