ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 167

 

ОТНОСНО :Изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред , поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И:

 

Приема следните изменения и допълнения на Наредба №1 за осигуряване

на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Враца :

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ

 

1.Чл. 4 придобива следната редакция:

Чл. 4. Забранява се:

т.1. Високо говорене, пеене, свирене и създаване по какъвто и да е начин на шум на обществени места, жилищни зони, в обществения транспорт и други през времето от 22.00 до 6.00 часа сутринта и от 14.00 до 16.00 часа след обяд.

т. 2. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие.

т.3. Повреждането на благоустройствени и комунални съоръжения – настилки, озеленяване, електрификации и др.

т.4. Къпането, прането и миенето в язовири и други открити водни площи, освен на определените за това места.

т.5. Поставянето на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени и места без съответното разрешение или извън местата, определени за тази цел.

т.6. Влизането, преминаването или други действия в селскостопанските и други имоти без разрешението на собствениците им или съответните държавни или общински органи.

т. 7. Продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното разрешение и извън определените за тази цел места.

т.8. Разкриването на магазини за погребални атрибути, престоя и домуването на погребални катафалки на разстояние не по-малко от 300 метра от детски, учебни и здравни заведения, както и на територията на пазари, тържища и в съседство с аптеки.

2.Чл. 5 придобива следната редакция:

Чл. 5. Задължават се:

Всички, които организират публични и масови увеселения, културни, спортни и други мероприятия предварително, но не по-късно от 48 часа, уведомяват Кмета на Общината, кметствата, кметските наместници и РПУ – Враца, за да вземат всички необходими мерки за осигуряване обществения ред при провеждането им”.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВКСИТЕ ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УВЕСЕЛЕНИЯ

 

3. Алинея 2 към чл. 8 се изменя и придобива следната редакция:

(2) Задължават се собствениците на интернет клубове и зали да контролират и не допускат сайтове с порнографско съдържание и насилие.

4 . Алинея 3 към чл. 9 се изменя и придобива следната редакция:

(3) Забранява се излагане и продажба на публични места на порнографска литература на малолетни и непълнолетни.

5 . Чл. 10 се изменя и придобива следната редакция:

Собствениците, наемателите и ползвателите на заведенията за обществено хранене и развлечения са длъжни да спазват законово допустимите децибели за силата на музикалните озвучителни уредби в жилищните зони и територии денем до 55 децибела, нощем до 40 децибела и в зоните за учебна дейност, болниците и санаториумите - денем до 40 децибела, нощем до 30 децибела.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СТРОИТЕЛСТВО

 

6. Създава се нов член 13а със следния текст:

Чл. 13а. Забранява се започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни обекти без надеждна ограда и организация ,осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите терени.

7. Създава се нов член 16а със следния текст:

Чл. 16а. Строителните и специализирани фирми, а така също и частните лица, извършващи строителна и ремонтна дейност се задължават да депонират излишните земни маси и строителни отпадъци на определените от Общината депа, след издаване на разрешение и заплащане на определената тарифна цена.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

8. Точки 1, 2, 3 и 4 към чл. 19( 1) отпадат и се създават нови 5 точки със следната редакция:

т.1. Осигурява съдове за съхранение на битовите отпадъци и транспортна техника – сметовозни автомобили, контейнери, кофи и други;

т.2. Извършва услугите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други съоръжения и инсталации за обезвреждането им;

т.3. Извършва проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и на други специализирани депа;

т.4. Почиства уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

т.5. Зимно почистване на уличната мрежа и други определени територии, както и мерките за предотвратяване на поледиците по улиците и тротоарите по утвърден от кмета план.

9. Текстът на чл. 22( 1 ) се изменя както следва:

Чл. 22 (1) Почистването на четвъртокласната пътна мрежа от сняг, обработката й с луга и пясъчни смески, се извършва от определени по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ изпълнители и утвърдено от кмета на общината разпределение.

10. Точка 3 към чл. 23 ( 1) придобива следната редакция:

чл. 23(1)

т. 3. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред жилищните блокове и междублокови пространства;

чл. 23(1) – въвежда се допълнителна точка 7 със следния текст:

т. 7. Повреждането на декоративни и спортни съоръжения, детски съоръжения за игри, чешми, пейки, контейнери и кошчета за битови отпадъци, осветителни тела и др.

т.8 Забранява се излизането на селскостопанска техника на уличното платно без предварително почистване на гумите осигуряващи чистотата на уличното платно.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

11. Чл. 24 се променя и придобива следната редакция:

Чл. 24(1) За опазване на околната среда Общината извършва следните дейности:

1. Разработва и изпълнява програма за опазване на околната среда, която включва всички аспекти, включително и дейността на общинските дружества и предприятия в срок до 30 май ;

2. Ежегодно изготвя отчет за изпълнение и актуализация на програмата за опазване на околната среда в срок до 30 май ;

3. Отчета се приема на сесия от Общинския съвет;

4. Осъществява контрол на проблемни производства и обекти съвместно със специализираните държавни органи;

5. Предприема мерки и действия за опазване на защитените територии, флората и фауната.

6. Провежда образователни кампании с обществеността по опазване на околната среда;

(2) Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(3) Кметът на общината или упълномощени от него лица контролират:

а) дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;

б) дейности по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите по тяхното управление;

в) спазването на другите изисквания, определени с Наредбата по чл. 24, ал. 2;

12. Текстът на чл. 26( 1 ) се изменя както следва:

Чл. 26( 1 ) Общината извършва проучване на постъпилите инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и издава становища относно влиянието им върху околната среда и проявения обществен интерес към реализирането им;

13. Текстът на чл. 27(1) се изменя както следва:

27(1) За осигуряване на екологосъобразна среда в населените места на общината, физическите и юридически лица изграждат, поддържат и опазват паркове, градини, благоустроени зелени площи, детски и спортни съоръжения, пейки, осветителни тела, декоративна дървесна и храстова растителност, цветни фигури.

14. Към чл. 29/1/ се правят следните допълнения и изменения:

14.1. Точка 6 придобива следната редакция:

т. 6. Късането, увреждането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дървета в паркове, градини, зелени площи и междублокови пространства;

14.2. Създава се нова точка 22 със следния текст:

т. 22. Въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.

15. Създава се нов член 31 със следния текст:

Чл. 31. Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система;

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 

16. Чл.31 се променя в чл. 32 и придобива нова редакция:

Чл. 32(1) Отглеждането на селскостопански животни и животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВД, ППЗВД, Наредбите и инструкциите на МЗГ по прилагането на ЗВД, Наредбата на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, на чл. 16 и чл. 17 от Закона за животновъдството и на ЗУТ.

(2) В регулационните граници на гр. Враца се разрешава отглеждане на селскостопански животни в следните квартали:

•  Кв. Бистрец

•  Кв. Кулата

•  Част от кв. Медковец - в жилищните имоти със собствени дворни места с изключение на прилежащите към бул. “Втори юни”;

(3) В град Враца в кварталите по ал. 2 се разрешава стационарно отглеждане за собствени нужди на следните по вид и по брой селскостопански животни:

1. до 2 едри еднокопитни или двукопитни животни;

2. до 2 свине, овце или кози;

3. до 20 домашни птици;

( 4 ) Отглеждане на селскостопански животни в полигона на селата се разрешава извън гъсто населените и централни части на селищата при осигурени ветеринарно-хигиенни условия;

 

17.Чл. 33 придобива следната редакция:

 

Чл. 33(1) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни, са длъжни да ги регистрират в Общината /кметството/ и в РВМС в срок от седем работни дни от придобиването им.

(2) Стопаните са длъжни да не им причиняват болка и страдание и да не ги изоставят;

18.Чл. 34 придобива следната редакция:

Чл. 34 (1) При отглеждане на селскостопанските животни в личните си дворни места, собствениците трябва да се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.

(2) Помещенията за отглеждане на животни трябва да отстоят най-малко на 3 /три/ метра от оградата и на 10 /десет/ метра от жилищата на съседите. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Разрешен режим на застрояване на стопански постройки за отглеждане на селскостопански животни;

2. Водонепроницаем под и стени на сградите;

3. Заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа или в утаечна шахта;

4. Редовно почистване, измиване, дезинфекциране;

5. Склад /помещение/ за фуражите;

6. Ежедневно почистване на твърдия торов отпад и ежеседмичното му извозване в собствени земеделски земи.

19.Чл. 35 придобива следната редакция:

Чл.35. Придвижване на селскостопански животни на територията на гр. Враца и селата от общината става само по маршрути, определени от кметските управи и Общинската администрация;

20.Чл. 36 придобива следната редакция:

Чл. 36. Кметът на Общината и кметовете на съответните села определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато стопаните нямат собствени земеделски земи;

21. Променя се поредността на чл. 32, чл. 33, чл. 34 и чл. 35 , както следва:

•  Чл. 32 става чл. 37;

•  Чл. 33 става чл. 38;

•  Чл. 34 става чл. 39 ;

•  Чл. 35 става чл.40;

22. Към чл. 37 се въвежда допълнително алинея 4 със следния текст:

чл. 37 (4) Да извършат задължителна идентификация (татуировка, микрочип или медальон) на домашните си любимци;

23 . Чл. 36 става чл. 41 и се променя както следва :

Чл. 41 Забранява се:

(1) Пашата на селскостопански животни и свободното им пускане на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на Общинската администрация;

(2) Отглеждането в жилищните сгради или прилежащи дворове на повече от 2 /два/ броя домашни любимци /кучета или котки/;

(3) Отглеждането на кучета , котки и птици по терасите на жилищните сгради;

(4) Текстът остава същият;

(5) Текстът остава същият;

(6) Текстът остава същият;

(7) Текстът остава същият;

(8) Текстът остава същият;

(9) Отглеждането на домашни любимци в жилищните сгради или прилежащи дворове, когато собствениците им не полагат достатъчно грижи за хигиената на животните и с това замърсяват собственото жилище и частите от общата етажна собственост.

(10) Приютяването на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните сгради, търговските обекти и заведенията за обществено хранене.

24. Въвежда се нов раздел /осми/ със следната редакция:

РАЗДЕЛ ОСМИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Чл.42. Собствениците на отпадъци от МПС от момента на превръщането им в такива до момента на предаването им на лица за следващо третиране, както и лицата, извършващи дейности по тяхното третиране са притежатели на отпадъци по смисъла на чл.5 ал.1 от ЗУО.

Чл.43. Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им на поземлени имоти – тяхна собственост, или на съсобствени имоти до предаването им на определените за това места, при недопускане на замърсяване с отпадъци от тях.

Чл.44. (1) Собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от Наредба № І-45 от 2000 год. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях, за повече от 2 години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти - частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.

(2) Собственикът на МПС с прекратена регистрация по реда на чл.18 ал.2 от Наредба № І-45 от 2000 год. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване в случаите, когато то се намира върху държавна или общинска собственост.

Чл.45. Забранява се:

1.Предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата;

2.Предаването на излезли от употреба МПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл.37 от Закона по управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда.

Чл.46. Излезлите от употреба МПС се събират на площадки за временно съхранение и в центрове за разкомплектуване, които трябва да отговарят на изискванията, посочени в Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (обн. ДВ, бр.104 от 26.11.2004 г.).

Чл.47.(1) Кметът на общината:

1.Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на излезли от употреба МПС на територията на общината;

2.Организира дейностите по събирането на излезли от употреба МПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектуване;

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на излезли от употреба МПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване или с предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства индивидуално.

Чл.48 . (1) Контролиращите длъжностни лица по тази наредба издават предписание на собственика на излязлото от употреба МПС, неизпълнил задълженията си по чл.37 от ЗУО и паркирано на общински терени в 30 дневен срок да премести това МПС в имот, който е тяхна собственост.

(2) Ако излязлото от употреба МПС не е преместено след изтичане на срока, посочен в ал.1 то се извозва до площадката за временно съхранение или центровете за разкомплектуване без предупреждение на собственика.

(3) В случаите когато излязло от употреба МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи и то се намира върху общинска собственост, се извършва оглед от комисия от поне трима човека / представители на общинска администрация, представител на МВР и др./. Комисията съставя протокол от огледа, в който се описват всички видими данни- вид, клас, марка и модел на МПС и други.

(4) Протоколът по ал.3 се обявява на обществено достъпно място за срок от 30 дни. Неявяването на собственика в този срок е основание за принудително извозване на излязлото от употреба МПС до площадка за временно съхраняване или център за разкомплектуване.

(5) В Общината се води регистър с протоколите от огледите на излезлите от употреба МПС по ал.3.

Чл.48.(1) Операторът на центъра за разкомплектуване или операторът на площадка за временно съхраняване издава за всяко прието излязло от употреба МПС удостоверение за разкомплектуването му. Собственикът на излязлото от употреба МПС не заплаща за издаването му.

(2) Собственикът на излязлото от употреба МПС представя пред органите на МВР копие от удостоверението по ал.1 в срок 14 дни от приемането на излязлото от употреба МПС на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.

25. Раздел осми “Контрол и санкции” става раздел девети:

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

26. Променя се поредността на чл. 37, чл. 38, чл. 39, чл. 40, чл.41, чл.42, чл.43 и чл.44 както следва:

•  Чл. 37 става чл. 49;

•  Чл. 38 става чл. 50;

•  Чл. 39 става чл. 51 ;

•  Чл. 40 става чл.52;

•  Чл. 41 става чл.53;

•  Чл. 42 става чл. 54;

•  Чл. 43 става чл. 55;

•  Чл. 44 става чл. 56;

27. В чл. 53 /бивш чл. 41/ се правят следните изменения и допълнения:

•  Текстът на т. 1 към чл. 53, ал. 1 се заличава;

•  Точка 2 към чл. 53, ал. 1 става точка 1 и запазва редакцията си;

•  Точка 3 към чл. 53, ал. 1 става точка 2 и придобива следната редакция: “На юридическите лица се налага имуществена санкция от 100 до 2000 лв”;

•  Точка 4 към чл. 53, ал. 1 става точка 3 и придобива следната редакция: “На физическите лица се налага глоба в размер на 100 до 2000 лв”;

•  Текстът на ал. 2 към чл. 53 се променя и придобива следната редакция “За маловажни случаи административно-наказващият орган налага глоба на място от 10 лева, която се събира с квитанция или до 50 лева с фиш”;

28. Въвежда се нов раздел /десети / със следната редакция:

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

По смисъла на тази Наредба:

§1. " Битови отпадъци " са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

§2. " Масово разпространени отпадъци " са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

§3. “Излязло от употреба МПС ” е:

-МПС с прекратена регистрация съгласно чл.18 ал.2 от Наредба I -45 от 2000 година, в случай че то се намира върху терен държавна или общинска собственост;

-МПС, на което не е заверен знака за технически преглед съгласно чл.32д от Наредба I -45 от 2000 година за повече от 2 години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху терен държавна или общинска собственост;

-МПС, което не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху терен държавна или общинска собственост;

-МПС, което е предадено от собственика на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектуване срещу удостоверение за унищожаване;

§4. “Отпадък от МПС” включва излезли от употреба моторни превозни средства, както и материали и компоненти от моторни превозни средства и от излезли от употреба моторни превозни средства.

§5. " Третиране на отпадъците " е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.

§6. “ Рециклиране на отпадъците ” е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.

§7. “Селскостопански животни” са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди).

29. Раздел девети “Преходни и заключителни разпоредби” става раздел единадесети

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§8. Измененията и допълненията на Наредбата са приета от Общински съвет град Враца на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено на 24.03. 2005 година, с решение № 167 от протокол № 22 / 24.03. 2005 година.

§9 . Наредбата влиза в сила 30 дни след приемането й.

 

<< НАЗАД