ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 166

 

ЗА : Утвърждаване на проект за наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И :

 

1.Приема Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 (1) Тази наредба има за цел, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и други действащи нормативни актове да уреди условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

(2) Общинският жилищен фонд включва: общинските жилища и незастроените общински урегулирани поземлени имоти, предназначени по предвижданията на устройствените планове за индивидуално или групово жилищно строителство.

Чл. 2. (1) Общинските жилища по своето предназначение са:

•  жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

•  жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, на които имотите са отчуждени за общински нужди;

•  ведомствени жилища;

•  резервни жилища;

(2) Ежегодно с решение на ОбС по предложение на Кмета на Общината се приема списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на жилищата, включени във всяка една от групите по ал.1 и УПИ предназначени за индивидуално или групово жилищно строителство.

(3) При необходимост, през текущата година, по предложение на Кмета на Общината, ОбС може да извършва промени в списъка по ал. 2.

(4) Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди.

(5) Забраната по ал.4 не се прилага в случаите, когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията за настаняване. В тези случаи използването на общинските жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на Закона за устройство на територията.

(6) Не се допуска пренаемане на общинските жилища.

Чл.3. (1) Кметът на Общината организира и контролира управлението на общинският жилищен фонд.

(2) Отделни дейности по управлението му, той може да възлага със заповед на структури на общинска бюджетна издръжка или на еднолични търговски дружества с общинско имущество.

ГЛАВА ВТОРА

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 4. (1) Право да кандидатстват з а настаняване под наем в общински жилища по чл.2, ал.1, т.1 имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

2. не притежават жилище или вила, годни за постоянно обитаване, или 1/3 и повече идеални част от такива, които да задоволяват техните жилищни нужди определени в чл.11, ал.1 от тази Наредба;

3. не притежават жилищен или вилен парцел в районите на населеното място, в районите на населените места от 0, І и ІІ функционален тип; парцели в курортни зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км. от морската брегова ивица;

4. не са прехвърляли имоти по т.1 и т.2 на други лица след 13 март 1990г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на общината;

5. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т.1 и т.2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от цената на жилище, съответстващо на нуждите за жилищно задоволяване. Оценката на притежаваното имущество се извършва от лицензиран експерт-оценител;

6. една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл.11 ал.1;

7. имат адресна регистрация в гр.Враца или кварталите на града през последните пет години без прекъсване;

8. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива не е прекратявано по чл.46 от ЗОС, освен ако са изтекли повече от пет години от освобождаване на жилището.

(2) Обстоятелствата по чл.4, ал.1, т.6 и т.7 се установяват от комисията по чл.9, ал.1 от Наредбата.

(3) Обстоятелствата по чл.4, ал.1, т. 4 се установяват от комисията по чл.9, ал.1 от наредбата,както следва:

•  за моторни превозни средства, селскостопански машини и други – по застрахователната им стойност;

•  за земеделски земи – по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи;

•  за жилищни или вилни имоти извън тези по чл.4, ал.1, т.1 и 2 – съобразно критериите установени по глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;

•  за дялово участие в търговски дружества – в размер 50 на сто от цената на придобиването;

5. за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоръжения – по оценки, извършени от лицензирани експерт-оценители.

•  за акции, котирани на фондовата борса – по пазарната им цена.

Чл. 5. (1) По изключение в жилищата по чл.2, ал.1, т.1, могат да се настаняват за срока на работата им, специалисти, работещи в държавни бюджетни структури, за които съответният ръководител на учреждението е направил предложение до кмета и е обосновал необходимостта от предоставяне на общинско жилище.

(2) В този случай чл.4, ал.1, т.2, 3, 4, 5 и 6 не се прилагат и картотекиране не се извършва.

(3) Кандидатстването за настаняване по този ред се извършва въз основа на документите по чл.8,т.1,5,6 и предложение от ръководителя на държавното бюджетно учреждение.

Чл.6. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствените жилища имат специалистите, щатни служители в общинска администрация или в бюджетни структури на общинска издръжка. (2) В жилищата по чл.2, ал.1, т.3, кметът настанява под наем специалисти по ал.1,ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила в населеното място, за срока им на работа в съответното ведомство.

Чл. 7. (1) Право да кандидатстват з а настаняване под наем за срок не по-дълъг от две години в резервните общински жилища имат граждани:

1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. в чиито семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

(2) След настаняване в 1 – месечен срок се установява по реда на чл.8 от наредбата, че лицата по ал. 1 или членове на семейството им не притежават годни за обитаване жилище или вила.

(3) С решение на общинския съвет в резервни жилища могат да се настаняват и кметове, заместник кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното населено място – за времето, през което заемат съответната длъжност.

Чл. 8. Кандидатите за настаняване под наем в общински жилища по чл.2, ал.1,т.1 и чл.7, ал.1 представят следните документи:

1. Молба и Декларация по образец;

2. Удостоверение от Данъчно подразделение “Местни данъци и такси” гр.Враца и от родните места за родените в други населени места за имотното състояние на всички членове на семейството;

3. Удостоверение от службите по вписвания към съответния районен съд за липсата или наличието на прехвърлителни сделки, за всички членове на семейството;

4. Удостоверение за доходите на членовете на семейството за период от една година назад:

4.1. Неработилите през този период и регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”- служебна бележка;

4.2. Неработилите през този период и нерегистрирани в ДБТ – клетвена декларация;

4.3. Получавалите социални помощи – служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане”;

5. Копие от адресна карта или копие от документ за самоличност;

6. Документ за платена такса;

Чл. 9. (1) За настаняване под наем в общинските жилища по чл.2, ал.1 , т.1 , Кметът на общината назначава комисия след решение на Общинския съвет за установяване на жилищните нужди на гражданите и картотекирането им.

(2) Комисията по ал.1 разглежда в двумесечен срок подадените молби и взема решение, с което картотекира и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства (лица) по групи и подгрупи или отказва включване на гражданите в картотеката.

(3) Подалите молби граждани се уведомяват писмено за решението на комисията и могат да го обжалват по реда на Закона за административното производство.

Чл. 10. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл.4, ал.1 се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи и подгрупи, както следва:

1. заемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;

2. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

3. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;

4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.11, ал.1.

(2) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:

1. семейства с две и повече деца;

2. самотни родители на непълнолетни деца;

3. семейства, в които един от членовете е с експертно решение на ТЕЛК с намалена работоспособност /социална адаптация над 71%;

4. млади семейства;

5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.

Чл. 11. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. на едночленно семейство – до 25 кв.м. жилищна площ;

2. на двучленно семейство – до 40 кв. м . жилищна площ;

3. на тричленно и четиричленно семейство – до 55 кв.м. жилищна площ;

4. на семейство с 5 и повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече за следващите членове.

(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

(3) За задоволяване на специфични жилищни нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ до 15 кв.м.:

1. на хабилитирани научни работници, които не притежават помещения или ателиета за упражняване на научна и творческа дейност;

2. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице;

(4) Когато предоставеното жилище надвишава нормите за жилищно задоволяване по предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми наемната цена се коригира в двоен размер.

Чл. 12. (1) За нуждаещите се от жилища лица и семейства отговарящи на условията на чл.4, ал.1 в общината се съставя и поддържа картотека.

(2) Картотекирането на нуждаещи се от жилища граждани се извършва въз основа на документите по чл.8 и данни за предишни вписвания в картотеката.

(3) При промяна на декларираните данни по чл.4, ал.1, картотекираните граждани са длъжни в едномесечен срок да уведомят писмено общината чрез актуализация на декларацията.

Чл. 13. (1) Изваждат се от картотеката:

•  придобилите имоти по чл.4, ал.1, т.1 и 2;

•  включени в строителство ;

•  променилите адресната си регистрация извън Община Враца;

•  променилите адресната си регистрация на територията на Община Враца и неуведомили за това в едномесечен срок;

•  гражданите и техните семейства по чл.14, ал.6 от тази Наредба (отказали да бъдат настанени в предложено им жилище от общинския жилищен фонд).

(2) Гражданите посочили неверни данни или обстоятелства по чл.4, ал.1, носят отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок от 5 години.

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.9, ал.1,за което, гражданите се уведомяват писмено.Решението може да се се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(4) Документите, подадени от граждани при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище се съхраняват до 5 години след изваждането им.

Чл. 14. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани не се променя в течение на годината освен при условията на чл.13, ал.1.

(2) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се предоставят през годината, комисията по чл.9, ал.1 изготвят проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

(3) Проекто- списъкът по ал.2 се обявява до 20 януари в Центъра за услуги и информация на гражданите в общината. В 14- дневен срок от обявяването гражданите могат да отправят възражения до Кмета на общината.

(4) Постъпилите възражения се разглеждат в едномесечен срок от комисията по чл.,9 ал.1, докладват се на кмета на общината, който взема решение и утвърждава окончателния списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

(5) Настаняването на гражданите и техните семейства, включени в списъка продължава до изчерпването му или до утвърждаването на нов списък за следващата година.

(6) Включените в списъка за настаняване граждани и техните семейства, отказали предложение за настаняване, отпадат от него и от картотеката.

(7) Гражданите, включени в списък за настаняване под наем и неполучили жилища, с изключение на тези по ал.6 се включват в началото на списъка за настаняване през следващата година при наличие на условията по чл.4, ал.1.

Чл. 5. (1) Настаняването в общинските жилища се извършва със заповед на кмета, в която се посочват вида и местонахождението на жилището, трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя на членовете на семейството му, основание за настаняване, срока за настаняване и наемната цена.

(2) Наемната цена се определя с Тарифа, приета от ОбС в съответствие с критериите на чл.37 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(3 ) Заповедта се връчва на настанения срещу подпис и има действие за всички членове на семейството.

(4) При условие, че настаненото семейство не заеме определеното жилище в едномесечен срок от връчването на заповедта, същата се отменя от органа, който я е издал.

(5) Заповедта за отмяна по предходната алинея, може да се обжалва по реда на Закона за административното производство / ЗАП/.

(6) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем с кмета или с лицата по чл.3, ал.2, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; срокът; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.

(7) Настанените лица, представят в Общината ежегодно до 31 декември служебна бележка за липса на задължения по наемното правоотношение /наем, ел.енергия и топлоенергия/ и документи по чл.8 за всеки член на семейството.Настанените по реда на чл. 5 и чл. 6 представят и удостоверение от учреждението, че са в трудови или служебни правоотношения.

Чл. 16 (1) Наемните правоотношения се прекратяват :

1. по реда на чл.46 от ЗОС, както следва:

а/ не плащане на наемната цена или консумативните разноски за повече от 6 месеца;

б/ извършване на ново строителство,надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;

в/ нарушаване на добрите нрави;

г/ не полагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

д/ прекратяването на трудовите или служебните правоотношения на настанените във ведомствените жилища лица;

е/ изтичане срока за настаняване;

ж/отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище по чл.4 от тази Наредба;

з/ използване жилището не по предназначение.

2. При системни нарушения на обществения ред, определен с Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца, Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост. Нарушенията се установяват с протоколи и констативни актове на домсъвета или съответните административни служби.

3. При не представяне на изискуемите документи по чл.15 /7/ от Наредбата.

(2 ) В договора за настаняване под наем могат да бъдат предвидени и други основания за прекратяване на наемните отношения

(3) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета на Общината. В заповедта се посочва основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(4) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 1, б към заповедта по ал.3 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

(5) При изтичане на срока за настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище.

(6) Заповедта по ал.3 може да се обжалва пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Чл.17 (1) При промяна на обстоятелствата, които водят до промяна жилищната нужда, определена съгласно нормите за жилищно задоволяване по чл.11, ал.1, в едномесечен срок настаненото семейство, уведомява писмено кмета и може да му се предостави под наем друго жилище, съобразно наличния жилищен фонд.

(2) Ако наемателите не направят искане в посоченият в ал.1 срок, кметът може да издаде настанителна заповед служебно. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта, наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.

Чл. 18. Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:

1. заемат изборна длъжност в органите на държавна власт или в органите наместното самоуправление в друго населено място;

2. с решение на Министерския съвет , друг държавен или общински орган са временно на работа в друго населено място в страната или вън от нея;

3. са повикани на срочна военна служба;

Чл. 19 . В едно жилище се настанява само едно семейство. Две или повече семейства могат да се настаняват по изключение в едно жилище само с тяхното изрично писмено съгласие.

Чл. 20. (1) Наемателите на общински жилища, предназначени за отдаване под наем, могат да се заменят доброволно. Замяната се извършва със заповед на кмета по молба на наемателите.

( 2) Общината няма задължение да ремонтира заменените жилища;

(3) Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна.

Чл. 21. (1) Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по тази глава, могат да се отдават под наем чрез търг за срок не по- дълъг от три години.

(2) В този случай началната тръжна цена се определя с експертна оценка от лицензиран оценител.

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗДЕЛ I

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩИ ИМОТИ

 

Чл.22. (1) По предложение на Кмета на Общината ОбС приема списък на жилищата, които ще се продават. В случай на нужда списъкът може да се актуализира.

(2) Продажната цена се определя от Общинския съвет след оценка на лицензиран експерт оценител, при съблюдаване на следните критерии:

1. местонахождение на жилищната сграда;

2. строителната система на изграждане на сградата;

3. степен на изграденост на инженерната инфраструктура;

4. степен на благоустроеност на района;

5. транспортни връзки;

6. амортизационния срок на сградата;

7. годините на експлоатация на сградата;

8. площта и обема на жилището и идеалните части към него;

9. наличие на складови и тавански помещения;

10. етажа, на който се намира жилището;

11. изложението на жилището;

12. физическото му и техническо състояние;

13. направените подобрения;

(3) Определената по предходната алинея цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота.

(4) Не могат да се продават:

•  Общинските жилища в сгради, общинска собственост, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди;

•  Общинските жилища върху терени, отредени с действащия подробен устройствен план за други мероприятия;

•  Жилищата за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди и резервните общински жилища;

•  Общински жилища в сгради, които нямат траен градоустройствен статут или освидетелствани за самосрутващи се и/или неотговарящи на санитарно-хигиенни норми;

•  Жилища, за които има изрично решение на общинския съвет;

(5) Жилищата по предходната алинея не могат да се заменят с имоти, собственост на физически или юридически лица. Чл.23. (1) Наемател на общинско жилище може да го закупи, при условие, че: 1.редовно е заплащал наема в срок.

2.е български гражданин;

3.отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, съгласно тази Наредба;

4.наемател е на общинско жилище, не по-малко от две години без прекъсване;

5.ползва общинско жилище, предназначено за продажба;

6.е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;

(2 ) Право на закупуване имат и граждани, които са престанали да отговарят на някои от условията по чл.4, ал.1 от Наредбата, но са били редовни наематели на едно и също общинско жилище повече от 15 години.

(3) Наемателите на общински жилища, правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ, включени в окончателния списък по чл.7 от ППЗУЖВГМЖСВ, могат да закупят жилището, в което са настанени без да отговарят на условията по т. 2 и 3 по предходната алинея.

(4) Право да закупуват жилища имат наематели настанени от друго ведомство /предприятие/, в случаите когато тези жилища са станали общинска собственост.

Чл. 24 . Ведомствените жилища на общината, могат да се продават на служители, настанени в тях, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинска администрация или в структурите на общинска бюджетна издръжка и отговарят на условията на чл.23,ал.1, т.1,2 4 и 5 от тази Наредба.

Чл.25 . Жилища, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство, могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост, въз основа на нотариално заверени декларации за съгласие.

Чл. 26. (1) Кметът на общината със заповед назначава комисия, която проучва налице ли са условията по чл.23, чл.24 и чл.25 от тази наредба и изготвя мотивирано предложение пред Общинския съвет за продажба.

(2 ) Кметът на общината прекратява образуваната преписка, при отрицателно становище за продажба от комисията по ал.1.

Чл. 27. (1) Продажбата на общински жилища се извършва по писмено искане на наемателите до Кмета на общината с молба-декларация.

(2 ) Отдел “Общинска собственост” комплектова преписката със следните документи:

1 . настанителна заповед ;

2. удостоверение от Данъчно подразделение “Местни данъци и такси” гр. Враца и от родните места за родените в други населени места за имотното състояние на всички членове на семейството;

3. удостоверение от службите по вписвания към съответния районен съд за липсата или наличието на прехвърлителни сделки, за всички членове на семейството;

4. удостоверение за доходите на членовете на семейството за период от една година назад:

5. служебна бележка за липса на задължения /наем, ел.енергия, вода,топлоенергия, такса битови отпадъци/;

6. копие от адресна карта и копие от документ за самоличност;

7. документ за платена такса;

(3) Комисията по чл.26, ал.1 дава становище налице ли са условията за продажба на жилището;Протоколът на комисията е неразделна част от преписката по ал.2; (4) При наличие на постъпили молби Кметът на общината прави предложение за продажба на общински жилища пред Общинския съвет, след становище на комисията по чл. 26 на тримесечие.

Чл. 28. (1) Въз основа на решението на общински съвет по чл.27,ал.1, кметът издава заповед, която се връчва на купувача срещу подпис.

(2) След плащане на цената, на дължимите данъци, такси, режийни разноски и консумативи в посочения в заповедта срок, кметът сключва договор за продажба.

(3) Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от кмета и преписката се прекратява.

Чл. 29. (1) Замяната на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва с решение на общинския съвет.

(2) Замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само, ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани отговарящи на условията по предходната глава.

(3) Въз основа на решението на общинския съвет, кметът издава заповед и сключва договор за замяна на имотите.

 

РАЗДЕЛ II

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

 

Чл. 30 (1) Ежегодно, с Решение на Общинския съвет се определят общинските терени, предназначени за жилищно строителство, върху които може да се реализира процедура по учредяване право на строеж, съгласно предвижданията на подробните устройствени планове.

/2/ При възникване на необходимост решението на Общинския съвет по предходната алинея може да се актуализира своевременно.

Чл. 31 Продажбата или учредяване право на строеж върху общински терени, предназначени за жилищно строителство, се реализира по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 32 (1) Лице, което повреди общински жилищен имот, когато извършеното деяние не съставлява престъпление, се наказва по реда на тази Наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

(2) За повреждане на общински жилищен имот по предходната алинея се налага глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 33 Който без законно основание завземе общински жилищен имот, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 34. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за освобождаване на общински жилищен имот, се наказва с глоба от 500 до1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 35 За други нарушения на разпоредбите на тази Наредба се налага административно наказание-глоба от10 до100 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.

Чл. 36 (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината.

(3) Производствата по установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 . По смисъла на тази наредба:

1. “Семейство” са съпрузите /настойници и попечители/ и ненавършилите пълнолетие деца, ако не са встъпили в брак.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Картотекираните граждани с установени жилищни нужди до влизането на настоящата Наредба в сила запазват правата и реда си.

§ 3 . Наемателите на общински жилища, сключили договори с Община Враца по реда на ППЗОС, запазват правата си до изтичане на посочения в договора срок или до прекратяването ни на някое от посочените в него основания.

§ 4 . Настоящата наредба се приема на основание чл.45а от Закона за общинската собственост .

§ 5 . Тази Наредба отменя всички други актове на Общинския съвет, които й противоречат .

§ 6. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.

<< НАЗАД