ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ №22

от 24 .03 .2005 година

РЕШЕНИЕ № 16 5

 

ОТНОСНО : Приемане на Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество ,

съгласно измененията и допълненията на

Закона за общинската собственост / обн.ДВ бр.101 от 16.11.2004 година /

  

О б щ и н с к и я т с ъ в е т

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по приложения към докладната проект. 

2.Отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца с Решение №84 по Протокол №14/19.12.1996 г., изменена и допълнена с Решение №117 по Протокол №19/17.05.2001 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

  

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 (1) С тази Наредба се определя реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на Общината, о бщинската администрация и кметовете на кметства в тази област.

(2) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи, собственост на Община Враца се осъществява под общия контрол на Общинския съвет.

(3) Общинската собственост във всичките й форми се управлява в интерес на населението на Общината, съобразно предназначението й и в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, настоящата Наредба и другите действащи нормативни актове.

(4) Ежегодно до 30.03. кметът на Общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление.

Чл. 2 Наредбата не се прилага за:

1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
2. общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;
3.предоставяне на концесии върху обекти, публична общинска собственост;
4. управление и разпореждане с общинския жилищен фонд;

Чл. 3 (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) Публична общинска собственост са:

1. имоти и вещи, определени със закон;

2. имоти, предназначени за изпълнение функциите на органите на местно самоуправление и местната администрация;

3 . други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени с Решение на Общинския съвет;

(3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи, както и плодовете и приходите от имотите и вещите-публична общинска собственост.

Чл. 4 (1) Промяна в характера на собствеността от публична в частна и обратно се извършва с решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2) Предложението по предходната алинея се прави от кмета на общината или от общински съветник в писмена форма и трябва да съдържа: вид и местонахождение на имота; АОС; скици от действащия ПУП; мотиви, обосноваващи предложението и становище на главния архитект на Общината, както и становища на кметовете на кметства, когато имотите се намират на територията на кметствата им.

(3) В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна в характера на собствеността само след изрично решение на Общинския съвет, взето предварително.

Чл. 5 (1) Имотите и вещите-публична общинска собственост, не могат да се придобиват по давност, да се отчуждават, както и да се включват в имуществото на търговските дружества.

(2) Имоти и вещи-публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, предвидени със закон.

(3) Части от имоти-публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем за срок до 5 години след решение на Общинския съвет и провеждане на търг или конкурс по реда на глава пета от настоящата Наредба.

(4) Отдаването под наем по предходната алинея на части от имоти-публична общинска собственост, може да се извърши при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

Чл. 6 Имотите и вещите-частна общинска собственост могат да бъдат обект на разпореждане чрез всички способи, предвидени в общите разпоредби за собствеността, доколкото в Закона за общинската собственост и настоящата Наредба не е предвидено друго.

Чл. 7 Исковете пред съдилищата на Република България за защита на общинската собственост се предявяват от кмета на Общината.

 

ГЛАВА ВТОРА

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

Чл. 8. (1) Общината придобива възмездно или безвъзмездно собственост и други ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи по силата на закон или въз основа на решение на общинския съвет.

(2) С решение на о бщински съвет се придобива собственост върху имоти и вещни права върху имоти в следните случаи:

1. покупко-продажба;
2. замяна;
3. ликвидиране съсобственост;
4. принудително отчуждаване;
5. по реда, определен от специални закони.

(3) Предложения от заинтересовани лица, в случаите по чл.199 от ЗУТ, се разглеждат от кмета на общината, който съобразно предвидените в общинския бюджет за текущата година средства, писмено отказва или изразява положително становище за изкупуване на имота, като в този случай на първото следващо заседание на Общински съвет, внася предложението за изкупуване на имота.

Чл. 9. (1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на действащото законодателство.

(2) Кметът на о бщината или упълномощено от него длъжностно лице съставя и води публичен регистър за всички дарения, съдържащ номер по ред, номер на договор, стойност на дарението, условие/ срок и номер на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора. След писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише неговото име /фирма/.

(3) Приемане на дарения в полза на общината на движими вещи и парични средства от физически или юридически лица се извършва от кмета с писмен договор.

(4) Приемането на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, се извършва от кмета на общината със сключването на писмен договор. Стойността на извършените услуги се доказват чрез представяне на финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

Чл. 10 (1) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия.

(2) За установяване правото на владение по предложение на кмета на Общината с решение на ОбС се назначава комисия от длъжностни лица, която да констатира, че имотът не се стопанисва. За целта се съставя протокол-опис за имота.

(3) В 7-дневен срок от датата на изготвения протокол-опис, кмета на Общината издава заповед за изземване и управление на имота. Давностния период започва да тече от датата на издаване заповедта на Кмета.

Чл. 11 Сгради и съоръжения или части от тях могат да се придобиват от общината чрез извършване на ново строителство или надстрояване и/или пристрояване на съществуващи общински сгради.

Чл. 12. (1) Договорите за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи, се сключват от кмета, в рамките на предвидените в бюджета средства.

(2) Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на общинския съвет, общинска администрация и кметствата, се закупуват от кмета или упълномощени от него длъжностни лица.

(3) Движимите вещи, необходими за административните и стопански нужди на бюджетните структури на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя им или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 13 За недвижимите имоти придобити по реда на тази глава се съставят актове за общинска собственост от компетентните длъжностни лица, по реда на глава седма от Наредбата.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

Раздел І. Управление на имоти публична общинска собственост

Чл. 14. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имотите, предназначени за осъществяване функциите на Общинския съвет и общинската администрация.

(2) Ръководителите на юридически лица и на звената на общинска издръжка управляват предоставените им от Общинския съвет имоти за безвъзмездно ползване.

(3) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на Кметството се управлява от кмета на съответното кметство.

(4) Публичната общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на общинската администрация в населените места, които не са кметства, се управлява от кметския наместник на съответното място.

(5) Кметът на Общината упражнява контрол по управлението на имотите по ал.2, 3 и 4.

Чл. 15. (1) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име и за своя сметка, и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(2) Ръководителите на организациите или на юридическите лица, които са на издръжка на Общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените в техните бюджети средства.

Чл. 16. (1) Части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до 5 години.

(2) Отдаването под наем на имоти по предходната алинея се осъществява след провеждането на търг или конкурс съгласно разпоредбите на глава пета от настоящата Наредба.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на Общината издава заповед и сключва договор за наем.

(4) Когато нуждата от предоставения имот по ал. 1 отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС, имотът се отнема със заповед на кмета на Общината.

(5) Ръководителите на съответните юридически лица, на които Общинския съвет е предоставил за управление имоти публична общинска собственост, могат да организират и провеждат търг или конкурс по реда на глава пета от Наредбата, след издаване на нарочна заповед от кмета на Общината, с която се определя и представител на общинската администрация за участие в тръжната/конкурсната комисия.

(6) Спечелилите търга/конкурса по ал. 4 сключват договори за наем с кмета на общината.

Раздел ІІ. Управление на имоти – частна общинска собственост

Чл. 17. (1) Кметът на Общината организира, ръководи и контролира управлението на имоти частна общинска собственост.

(2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, осъществяват управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

(3) Свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем след търг или конкурс, проведен по реда на глава пета от настоящата Наредба.

(4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината сключва договор, за срок не по-дълъг от 10 години.

(5) Ако срока на сключения договор е по-малък от 10 години, същият може да бъде продължен по молба на наемателя преди изчитането му с анекс за остатъка в рамките на десетте години – чл. 16, ал. 1.

(6) Първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на недвижими имоти не може да бъде по-ниска от тарифите, утвърдени от Общинския съвет за съответния вид дейност- /Приложение № 1 и Приложение № 2/.

Чл. 18. (1) Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, се извършва по схема, одобрена от главния архитект на Общината, след търг или конкурс, проведен по реда на глава пета от настоящата Наредба.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината сключва договор, за срок не по-дълъг от 10-години.

Чл. 19. (1) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения-частна общинска собственост, без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, когато това е предвидено със закон.

(2) Кметът на общината сключва договор за наем при условия, определени с решението на Общинския съвет по предходната алинея .

(3) Срока за наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл. 20. (1) Със заповед на кмета на Общината се предоставят помещения – частна общинска собственост на Общински ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

(2) Молбата за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината и се придружават от декларация, че съответната политическа сила не притежава годни за постоянно ползване помещения. Към молбата и декларацията се прилагат документи за финансовото състояние на политическата партия, удостоверяващи възможностите й за плащане на наема.

(3) При наличие на свободно помещение кметът на о бщината издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем със срок до обявяване резултатите на следващия избор на Народното събрание.

(4) Не се предоставят помещения на организациите по ал.1 , ако те не са изпълнили задълженията си към Общината, произтичащи от ползването на други общински имоти.

(5) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвестно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

Чл. 21. (1) Кметът на общината предоставя помещения за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват за срок до 5 години.

Чл. 22. (1) Общинския съвет приема Тарифа за определяне на базисните месечни цени на 1кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти - Приложение №1 и Приложение №2.

(2) Месечната наемната цена на 1 кв.м. за помещения отдавани на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на политическите партии и синдикалните организации се определя съгласно Тарифата по Приложение №1.

Чл. 23. (1) За имоти-частна общинска собственост, обявявани два пъти на търг/конкурс за отдаване под наем, за които не са се явили кандидати, се обявяват на информационното табло в сградата на общината.

(2) При проявен интерес от страна на физически или юридически лица и отправено предложение до кмета на Общината, последният може да сключи договор, като цената не може да бъде по-ниска от обявената в тръжната или конкурсната документация.

(3) В случай, че се отправят повече от две предложения за един и същи обект, за него се обявява нов търг или конкурс.

Чл. 24. Наемната цената по сключените договори за наем се актуализира съгласно тарифа за наемни цени, приета от Общинския съвет - Приложение №1 и Приложение №2.

Чл. 25. Дейността на кмета по чл. 20 (1) и чл. 21 (1) се подпомагат от специално назначена комисия.

Чл. 26. (1) Договорите за наем по настоящата глава се сключват и прекратяват от Кмета на общината.

(2) Въз основа на заповедта на Кмета и сключен наемен договор се извършва предаването и приемането на имота с протокол, който се изготвя и съхранява в отдел Общинска собственост.

(3) За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОС и ЗЗД.

 

Раздел ІІІ. Управление на вещи

Чл. 27. (1) Вещите, собственост на Община Враца, се управляват в интерес на населението в Общината и с грижата на добър стопанин.

(2) Общото ръководство по управление на вещите – общинска собственост се осъществява от кмета на Общината.

Чл. 28 Вещите–собственост на Общината, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на Кмета на Общината.

Чл. 29. (1) Вещите, които не са необходими за нуждите на органите на общината или юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури със заповед на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет.

(2) Кметът на о бщината внася в Общинския съвет проект за решение по ал.1 заедно със становище, към което се прилагат: мотивирано искане от юридическите лица, опис на вещите с техните индивидуализиращи белези, количество и балансова стойност.

Чл. 30 Вещите, които не са необходими, но са собственост на Общината, извън тези по предходните два члена, се предоставят под наем от Кмета на Общината след провеждането на търг или конкурс по реда на глава пета от настоящата Наредба.

Чл. 31 Наемните отношения се прекратяват по реда и условията на чл.15 от Закона за общинската собственост и ЗЗД.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ –

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Раздел I

общи положения

 

Чл. 32 (1) Разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез:

•  п родажба на имоти или на части от тях;
•  Замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях;
•  Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване – възмездно или безвъзмездно;
•  Учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;
•  Апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;
•  ликвидиране на съсобственост;
•  Премахване на сгради, постройки и съоръжения;
•  Дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;
•  други, позволени от закона способи.

(2) Разпореждането с вещи – частна общинска собственост се осъществява чрез:

1. продажба;
2. замяна;
3. дарения;
4 . предоставяне право на ползване.

Чл. 33 В капитала на търговски дружества могат да се апортират само нежилищни имоти – частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на общинския съвет. Оценката на имотите по чл. 32 ал. 1, т. 5 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 34 Разпореждането с нежилищни имоти, частна общинска собственост се извършва след изготвяне на пазарна оценка от независим лицензиран оценител. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на общината, или определен от него заместник-кмет.

Чл. 35 (1) При сключването на разпоредителни сделки с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 % съгласно ЗМДТ:

1. на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;
2. на имота с по-висока цена при замяна;
3. на реалния дял с по-висока цена, но не по-ниска от данъчната;
4. в случаите на безвъзмездни сделки – не се заплащат режийни разноски.

(2) Събраните суми по предходната алинея се разходват за покриване на разходи по: подготовка и провеждане на търгове или конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество; възнаграждение на лицензирани оценители и външни изпълнители на експертни становища, анализи и др., както и за възнаграждения на участниците в комисиите по провеждане на търговете и конкурсите във връзка с управлението и разпореждането с общинската собственост.

 

Раздел ІI

ПРОДАЖБА, Дарение и замяна НА НЕДВИЖИМИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 36 (1) п родажбата на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет.

(2) Въз основа решението на Общинския съвет, кметът на Общината издава заповед за провеждане на търг или конкурс по реда на глава пета от настоящата Наредба.

(3) Началната тръжна или конкурсна цена се определя от лицензиран оценител. С решението си Общинският съвет може да определи началната тръжна цена да бъде над определената от лицензирания оценител.

Чл. 37 (1) с лед приключване на тръжната или конкурсната процедура, въз основа на резултатите кметът на Общината издава заповед и сключва договор за покупко-продажба.

(2) В договора по ал. 2 могат да бъдат заложени само такива условия, срокове и начини на плащане, които са в интерес на Общината.

Чл. 38 (1) Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс на физически лица или юридически лица, собственици на законно построена сграда или придобили право на строеж върху общинска земя – урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината.

(2) Лицата по ал. 1 могат да подават молба за придобиване правото на собственост върху общинската земя до кмета на о бщината.

(3) Правата по ал. 1 имат лицата, придобили право на строеж върху общинска земя за построяване на жилищна, вилна или друг вид сграда.

(4) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост върху земята, върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж, при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината. За придобиване право на собственост се подава молба до кмета на о бщината, подписана от всички собственици на обекти в сградата.

(5) Молбите на лицата по предходните алинеи за закупуване се придружават от посочените в § 1 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 235/1996 г. документи.

(6) Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи, се определя:

1. по реда на Постановление № 235/1996 г. на Министерския съвет за имотите, върху които лицата са придобили право на строеж до 13.07.1991г.

2. за всички останали случаи-по пазарна цена.

(7) Продажбата се извършва от кмета на о бщината, който издава заповед и сключва договор.

Чл. 39 (1) Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет, по предложение на председателя на Агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, както и юридически лица, определени със специален закон.

(2) Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител. Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на о бщината издава заповед и сключва договор.

Чл. 40 . (1) Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши след решение на Общинския съвет, по предложение на председателя на Агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

(2) Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши след решение на Общинския съвет, в полза на юридическо лице на бюджетна издръжка и/или на други лица, определени в закона.

(3) Решението на Общинския съвет по предходните алинеи се приема с мнозинство ? от общия брой на съветниците.

(4) Въз основа на решението по ал. 3 кметът на о бщината сключва договор.

Чл. 41 . (1) Замяна на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост с недвижими имоти, собственост на физически, юридически лица или държавата се извършва от кмета на Общината след решение на Общинския съвет.

(2) Решението на Общинския съвет по предходната алинея, трябва да съдържа:

1. цената на всеки от имотите, предмет на замяната;

2. документите, удостоверяващи правото на собственост ;

3. разликата в стойността на имотите и начина на нейното плащане;

(3) Въз основа решението на Общинския съвет, в 14 дневен срок кметът на Общината издава заповед за замяна.

(4) В едномесечен срок от влизане на заповедта в сила, лицето, с което се извършва замяна, заплаща разликата в стойността на имотите, необходимите данъци, такси и режийни.

(5) В едномесечен срок от изпълнението на разпоредбите на предходната алинея, кметът на Общината сключва договор за замяна.

(6) При неизпълнението задължението по ал. 4 на лицето, с което се извършва замяната, не се подписва договор и процедурата се прекратява.

(7) Фактическото предаване на имотите се извършва с протокол-опис.

ч л. 42. (1) По реда на чл.41 от Наредбата могат да се извършват замени и при:

1.ликвидиране на съсобственост на Общината с други физически или юридически лица;

2.предвидено отчуждаване на имоти на физически и юридически лица за общински нужди;

РАЗДЕЛ ІІІ

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ТЕРЕНИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 43 . (1) Правото на строеж върху имоти/терени – общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет.

(2) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно.

(3) Приобретателят на възмездното право на строеж се определя с търг или конкурс, проведен по реда на глава пета от настоящата Наредба.

(4) Цената на правото на строеж е за разгъната застроена площ, определена по оптималния размер на застрояване съгласно действащия устройствен план. Ако с одобрения архитектурен проект разгънатата застроена площ се надвишава, то за разликата се доплаща по пазарна стойност, но не по-ниска от достигнатата тръжна/конкурсна цена за квадратен метър.

Чл. 44 . (1) Ежегодно, по предложение на кмета, с решение на Общинския съвет се определят общинските имоти/терени, върху които кметът на Общината може да изпълнява процедура по учредяване право на строеж, съгласно предвижданията на влезлите в сила подробни устройствени планове на населените места или околовръстни полигони.

(2) При възникнала необходимост, която е в интерес на общината, списъкът на имотите/терените по ал. 1 може да се актуализира през цялата година, с решение на Общинския съвет.

Чл. 45. (1) На основание решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за провеждане на търг или конкурс.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят:

1. срока на учредяваното право, както срока за построяване и въвеждане в експлоатация;

2.началната тръжна или конкурсна цена;

3.вида, типа, предназначението и други показатели на бъдещото застрояване;

4.начините и сроковете на плащане;

5.имотното обезщетение, което може да получи общината в новопостроената или друга сграда срещу отстъпеното право на строеж;

6. други условия, не забранени от закона.

(3) Началната тръжна/конкурсна цена се определя съгласно оценка на независим лицензиран оценител.

Чл. 46 След приключване на процедурата по чл.45, въз основа на резултатите, кметът на общината издава заповед и сключва договор за учредяване право на строеж.

Чл. 47 (1) Правото на строеж може да се учреди без търг или конкурс на:

•  граждани с установени жилищни нужди, установени по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и правоимащи по реда на ЗУЖВГМЖСВ;
•  юридически лица на бюджетна издръжка;
•  религиозни институции, регистрирани по Закона за вероизповеданията за изграждане на обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
•  на собствениците на жилищни сгради, изградени по силата на учредено право на строеж в урегулиран поземлен имот, отредени за индивидуално жилищно строителство – за допълващо застрояване в урегулирания поземлен имот;
•  съсобствениците в урегулиран поземлен имот, в който общината е съсобственик;
•  за изграждане на обекти от инженерната инфраструктура.
•  на физически и юридически лица, отговарящи на условията на §17 от Закона за устройство на територията.

(2) Право на строеж в случаите по ал. 1 се учредява въз основа на решението на Общинския съвет, като в него се определят основните параметри на сделката:

•  срока на учреденото право на строеж, срока за построяване и въвеждане в експлоатация;
•  цената на правото на строеж, определена от лицензиран оценител
•  вида, типа, предназначението и други показатели на бъдещото застрояване;
•  други условия, незабранени от закона;

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед.

(4) След влизане в сила на заповедта по ал.3, кметът на общината сключва договор.

Чл. 48 (1) Безвъзмездно право на строеж се учредява при условията на чл. 37, ал. 5 и 6 от Закона за общинската собственост.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и определя основните параметри на сделката:

•  срока на учреденото право на строеж, срока за построяване и въвеждане в експлоатация;
•  вида, типа, предназначението и други показатели на бъдещото застрояване;
•  други условия, незабранени от закона;

(3) След влизане в сила на заповедта по ал. 2, кметът на Общината сключва договор.

Чл. 49 (1) Правото на надстрояване и/или пристрояване върху недвижим, нежилищен имот, което води до обособяването на самостоятелен обект, се учредява по реда на чл.45 от н аредбата .

(2) Правото на надстрояване и/или на пристрояване върху съществуваща нежилищна сграда, построена на общинска земя по силата на отстъпено право на строеж, когато бъдещото надстрояване или пристрояване е допустимо и няма да доведе до обособяване на самостоятелен обект, се учредява на собственика на сградата. Когато собствениците са повече от един, правото да надстрояване и/или пристрояване се учредява на всички собственици или на някои от тях след писменото им съгласие.

(3) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда надстрояване и/или пристрояване на сграда, етажна собственост, построена върху общинска земя, въз основа на учредено право на строеж и предвиденото строителство може да се осъществи единствено като разширение на съществуващите обекти в сградата, правото на надстрояване и/или пристрояване се учредява само на етажните собственици.

(4) Правото на надстрояване и/или на пристрояване на съществуващи жилищни сгради, изградени върху общинска земя, се учредява на собствениците на жилища в тези сгради или на техните пълнолетни низходящи и възходящи, ако са с незадоволени жилищни нужди, без търг, по пазарни цени.

(5) В заповедта и последващия договор, могат да бъдат поставени условия по начините и сроковете по заплащане на учреденото право, имотното обезщетение, което може да получи общината, както и други условия, незабранени от закона.

(6) В случаите по ал. 2 и 4, право на строеж се учредява със заповед на кмета, без решение на ОбС.

Чл. 50 (1) Върху незастроени терени (имоти), включени в списъка по чл.44 от Наредбата и отредени съгласно предвижданията на подробни устройствени планове за гаражи, се учредява право на строеж на физически и юридически лица, със заповед на кмета на общината, след провеждането на търг или конкурс.

(2) В случаите по ал. 1, търгът/конкурсът може да бъде ограничен, като за участие в него се допускат само собственици на недвижими имоти на съответния квартал или комплекс, което се отразява в заповедта на кмета за обявяване на търга или конкурса.

 

РАЗДЕЛ IV

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 51 (1) Правото на ползване на недвижими имоти – общинска собственост се учредява след решение на Общинския съвет и проведен търг или конкурс.

(2) Правото на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно за срок до 10 години, освен ако в закон не е предвидено друго.

(3) Безвъзмездното право на ползване може да се учредява на:

•  юридически лица на бюджетна издръжка;
•  юридически лица с нестопанска цел;
•  търговски дружества с над 50 % общинско участие;
•  общински предприятия;
•  други, определени със специален закон.

(4) Преобретателят на безвъзмездното право на ползване се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой общински съветници.

(5) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване са определени в закон, решението по предходната алинея се взема с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

( 6) Преобретателят на възмездното право на ползване се определя чрез търг или конкурс по реда на глава пета от настоящата Наредбата.

Чл. 52 (1) На основание решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за провеждане на търг или конкурс за учредяване на възмездно право на ползване.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят:

•  срока на учредяваното право;
•  предназначението, за което може да се използва имота;
•  началната тръжна или конкурсна цена;
•  начините и сроковете на заплащане на достигнатата цена;
•  други условия, незабранени от закона.

(3) Началната тръжна/конкурсна цена се определя от лицензиран оценител, като същата не може да бъде по-ниска от наемната цена, определената по Тарифата за наемните цени, приета от Общинския съвет (Приложение №1 и №2), за срока на ползване.

Чл. 53 (1) След приключване на процедурата по предходния член, въз основа на резултатите, кметът на о бщината издава заповед и сключва договор за учредяване право на ползване.

(2) С договора по ал. 1 могат допълнително да бъдат уговорени начини и срокове на плащане, ако тези условия не са предварително и изрично заложени в условията на търга или конкурса.

 

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ОБЩИНАТА И ДРУГИ ЛИЦА

 

Чл. 54 (1) Съсобствеността върху имоти между Община Враца и физически или юридически лица се прекратява чрез:

1.Доброволна делба;

2.Съдебна делба;

(2) Доброволната делба се осъществява чрез:

•  даване или получаване в дял на реални части от имота;

•  получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците чрез изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.

•  В случаите по предходната т.2, вместо парично изплащане, може да бъде извършена замяна с равностоен недвижим имот.

(3) Доброволната делба между Община Враца и физически или юридически лица се извършва по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на общината, след решение на Общинския съвет.

(4) В случай, че делът на Общината е по-малък от 1/3 от съсобствения имот, съсобствеността се прекратява със заповед на кмета на общината, по предложение на съсобствениците.

Чл. 55 (1) В 1-месечен срок след влизане в сила решението на о бщинския съвет по чл.54, ал.3, кметът на общината издава заповед.

(2) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал. 1 срок, кметът на общината сключва договор.

(3) Когато плащането не се извърши в срока по предходната алинея, договор не се сключва и процедурата се прекратява.

Раздел VI

Управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и гори от

общински горски фонд

 

Чл. 56 (1) Земеделски земи от Общинския поземлен могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица, когато: има влязло в сила решение на Поземлена комисия за възстановяване на общинска земя в съществуващи или възстановими стари реални граници (чл. 18 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) или решение за възстановяване на собствеността в нови реални граници с плана за земеразделяне (чл. 18 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ), или влязло в сила съдебно решение.

(2) Земите по предходната алинея се отдават под наем на безимотни и малоимотни лица с постоянно местоживеене в населеното място в чието землище се намират земите.

(3) Не се допуска пренаемане на общинска земя. При установено нарушение земята се отнема, а сумата от наема не се връща.

Чл. 57. (1) Общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем чрез търг, както и размерът на наема, който не може да бъде по-нисък от този, определен от МЗГ в тарифа за отдаване под наем на свободните земи от ДПФ.

(2) Кметовете на кметствата уведомяват публично населението с писмени обяви, поставени на подходящо място в кметството, по местните радиовъзли или чрез пресата, за общинските земи в тяхното населено място, подлежащи за отдаване под наем, описани по местоположение (местност), категория и размер на наема за единица площ.

(3) В 14-дневен срок след обявяването, безимотните и малоимотните граждани могат да подават заявление-молба до кмета на населеното място, в което посочват размера и местонахождението на земите, които желаят да наемат.

(4) Към заявлението безимотните граждани прилагат декларация, че не притежават земеделска земя и не им се възстановява право на собственост върху земя по ЗСПЗЗ пряко или по наследство. Декларацията се заверява от Общинска служба “Земеделие и гори”, като за посочени неверни данни лицата носят отговорност по чл. 313 от НК.

(5) Към заявлението малоимотните прилагат решение на поземлената комисия по чл. 18 ж, ал. 1 и ал. 2 или чл. 27 от ППЗСПЗЗ, както и декларация, че не притежават други земи в страната и че при неверни данни носят отговорност по чл. 313 от НК.

Чл. 58 (1) Максималният размер земя, който може да се отдаде под наем на безимотни за несемейни пълнолетни граждани - до 10 дка; на семейни граждани без деца или с 1 дете - до 20 дка; на семейни граждани с две и повече деца - до 30 дка.

(2) Максималният размер земя, който може да се отдаде под наем на малоимотни граждани, включително притежаваната от тях земя, не трябва да превишава определения размер в предходната алинея.

Чл. 59 (1) Постъпилите в определения срок по чл. 58 (3) заявления-молби се разглеждат от комисия назначена от Кмета на Община Враца, по предложение от кмета на съответното населено място.

(2) Комисията съставя списък на безимотните и малоимотни лица, на които се предоставя земя от общинския поземлен фонд. Списъкът се обявява в кметството и се изпращат покани до лицата за сключване на договори за срок от една стопанска година.

Чл. 60. Кметът на Община Враца има право да сключва договори за отдаване под наем на необработваеми,но не пустеещи земеделски земи, общинска собственост с площ до 10 декара без провеждане на тръжна процедура, по цени утвърдени от Общински съвет Враца но не по-ниска от тарифата на МЗГ.

Чл. 61 (1) Договорите за отдаване на общински земи под наем се сключват от кмета на общината.

Чл. 62 (1) Определеният наем за ползване на общински земеделски земи се заплаща по ред и условия отразени в сключения договор.

Чл. 63(1) След задоволяване исканията на безимотните и малоимотните граждани, останалите свободни общински земи се отдават под наем чрез търг при първоначална цена, не по-ниска от определената в Тарифата на МЗГ за срок до 10 стопански години. Търгът се провежда по реда на глава пета от настоящата Наредба.

(2) Търговете се провеждат в съответните кметствата и населените места.

(3) Ползването на наетата земя започва веднага след сключване на договора или след изтичане срока на ползване на предишния наемател.

(4) Крайният срок на договора съвпада с крайния срок за прибиране на реколтата за отделните култури - за есенниците не по-късно от края на юли, а за пролетниците и трайните насаждения - не по-късно от края на октомври.

(5) Наемателят е длъжен да ползва наетия имот с грижата на добър стопанин, като спазва установените санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични норми и не уврежда почвата.

(6) При настъпили промени в тарифата на МЗГ наема на отдадените под наем общински земи се актуализира.

Чл. 64 (1) Общински земеделски земи могат да бъдат предоставяни под наем или аренда съгласно реда и условията на Закона за арендата, Закона за виното и спиртните напитки, ЗОС и други действащи специални закони.

(2) Предоставянето под аренда става с решение на Общински съвет.

Чл. 65 Сключените наемни договори, при условията на чл. 63 и 64 след изтичане на предвидения в тях срок, могат да бъдат продължени с нарочен анекс за следващата година, освен ако:

1. Наемателят заяви писмено, че не желае да удължи срока на договора.

2. Наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение на размера на наемната цена за продължения срок на договора.

3. Наемодателят иска да внесе промени в условията за ползване на земеделските земи, които не се приемат от наемателя.

Чл. 66. Общински горски фонд включва:

1. Гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване на гори и земи от горския фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване собствеността на гори и земи от горския фонд.

2. Гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Чл. 67. Ползването на горите, собственост на община Враца се осъществява с решение на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Закона за горите и Правилник за приложение закона за горите.

Чл. 68. Годишния добив на дърва за огрев на населението се извършва по одобрен от Държавно лесничейство лесоустройствен план.

(2) Таксите по предходната алинея се определят от Общинския съвет на база на утвърдената от Държавно лесничейство тарифа.

Чл. 69. Разпореждането с общински земеделски земи се извършва чрез продажба, замяна, делба.

Чл. 70. Сделките за разпореждане с общински земеделски земи се извършват след решение на Общински съвет. Решението на Общинския съвет трябва да съдържа:

•  Местонахождение, начин на трайно ползване, категория, площ на имота;

•  Цена и начин на плащане;

Чл. 71. Продажбата на общински земеделски земи се извършва чрез търг организиран и проведен по реда на глава пета от настоящата Наредба

 

 

раздел VII

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 72. Разпореждането с вещи, собственост на Общината се осъществява чрез:

•  продажба;

•  дарение;

•  замяна;

•  учредяване право на ползване.

Чл. 73. Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, когато стойността на отделната вещ надхвърля 2000 лв., се извършва от кмета, чрез търг или конкурс по реда на глава пета от Наредбата, след решение на Общинския съвет.

(2) З а продажба на вещи, чиято единична стойност не надхвърля 2000 лв., до 5-то число на всеки първи месец от тримесечието се обявява списък, който се поставя на информационните табла в общината. В едно-месечен срок от обявата, кандидат-купувачите подават писмени заявки с посочване на конкретната вещ и цената, която предлагат.

(3) Заявките по предходната алинея се разглеждат от комисия, назначена от кмета на о бщината. За купувач се определя предложилият най-висока цена.

Чл. 74. Замяна на движими вещи, собственост на общината с вещи на физически и юридически лица се извършва с договор, сключен от кмета на общината по реда на Закона за задълженията и договорите, когато замяната е изгодна за общината.

Чл. 75 (1) Право на ползване върху движими вещи, които не са необходими за дейността на общината, се учредява от кмета:

1.безвъзмездно, без търг и конкурс, за осъществяване на социални, здравни, образователни, културни, спортни и други хуманитарни дейности с нестопански характер, на юридически лица и структури на бюджетна издръжка, на юридически лица, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Закона за закрила на културата, Закона за вероизповеданията и др.

2. възмездно, след провеждане на търг или конкурс, във всички останали случаи.

Чл. 76. Дарение на движими вещи, които не са необходими за дейността на общината и чиято стойност не надхвърля 2000 лв. се извършва чрез писмен договор от кмета на общината на:

1.юридически лица на бюджетна издръжка;

2.религиозни институции, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

3.други лица, осъществяващи дейност по чл.75, т.1 от Наредбата;

 

ГЛАВА ПЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

 

Чл. 77. с тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на явни и тайни търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.

Чл. 78. По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез търг или на конкурс на:

1. имоти - частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди;

2. вещи - частна общинска собственост;

3. земи от общинския поземлен фонд и терени в строителни граници.

Чл. 79. По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс на:

•  имоти - частна общинска собственост;

•  вещи - частна общинска собственост.

Чл. 80. По реда на тази глава се извършва чрез търг или конкурс:

•  учредяване на право на строеж

•  учредяване на право на надстрояване и/или пристрояване върху недвижим имот - частна общинска собственост

Чл. 81 (1) Търгът или конкурсът се откриват със заповед на кмета на общината след решение на Общинския съвет. Заповедта съдържа:

•  описание на имота (вещта);

•  вида на търга – с тайно или явно наддаване и стъпка на надаване ;

•  начална цена;

•  начина на плащане и евентуални обезпечения;

•  датата, мястото и часа на провеждане на търга или конкурса ;

•  специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на имота;

•  размера на депозита;

•  тръжни или конкурсни документи.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната документация, условията за оглед на обекта, крайния срок за приемане на документите за участие и стъпката на наддаване.

(3) Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 члена, определена със заповед на кмета на Общината, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

(4) Със заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни членове, както и възнаграждението на членовете.

(5) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто върху началната тръжна или конкурсна цена, а при отдаване под наем - от годишния наем.

Чл. 82 Условията на търга по отношение на имота (вещта), началната тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на тръжната документация за участие се обнародват поне в един местен ежедневник най-малко 15 дни преди крайният срок за подаване на документите. Извлечение от заповедта на кмета на о бщината по чл. 81, ал.1, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл. 83 (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:

•  трима от членове на комисията по чл. 81, ал. 3;

•  двама от кандидатите или са подадени 2 комплекта тръжни документи

(2) Когато на търга с явно наддаване се яви само един кандидат от подалите тръжни документи за участие, търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, се обявява нов търг.

(3) Когато на търга се яви само един кандидат, той се обявява за непроведен и кметът на общината насрочва нов търг в едномесечен срок.

(4) Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходните алинеи, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(5) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място на следващия ден.

Чл. 84. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов търг.

Чл. 85. При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването и обявава стъпката на наддаване.

Чл. 86. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователните суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддаваната стъпка.

Чл. 87 (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

(2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл. 88. В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозита на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл. 89. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл. 90 (1) В деня на провеждане на търг с тайно наддаване, комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

(2) По преценка на комисията, заседанието й може да бъде открито или закрито.

Чл. 91 (1) к омисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесения депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

(2) В предложението, поставено в плика, кандидата вписва наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя.

(3) Всяко предложение, предоставено в незапечетен плик или което не съдържа данните по ал. 2 и ал.3, е недействително.

Чл. 92 (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай, че двама и ли повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завърша с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.

(4) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

Чл. 93. Въз основа на резултата от търга, кметът на о бщината издава заповед, с която се обявява спечелилият търга, цената и условията на плащането. Внесеният депозит се прихваща от цената.

Чл. 94. Заповедта на кмета на Общината по чл. 93 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява в сградата на общинската администрация на място, достъпно за всички заинтересовани лица и в web-страницата на общината.

Чл. 95 (1) След като заповедта за обявяване на спечелилия търга влезе в сила, тя се връчва на лицето спечелило търга по реда на Гражданския процесуален кодекс. Спечелилият търга е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчването на заповедта.

(2) Ако спечелилият търга не внесе цената и другите дължими суми в срока по ал.1, се приема, че се е отказал да заплати предложената цена и депозита не се възстановява.

(3) В случая по ал. 2 за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена, не по-късно от 14 дни от връчването на заповедта.

(4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в срока по ал. 1, се насрочва нов търг.

Чл. 96 (1) Кметът на общината сключва договор със спечелилия търга участник в 7-дневен срок от представяне на документ за извършено плащане.

(2) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно-предавателен протокол от представителите на общината. Протоколът е неразделна част от договора.

(3) Вписването на договора, когато това е необходимо, се извършва от спечелилия търга, който в 7-дневен срок представя един екземпляр от вписания договор в отдел “Общинска собственост”.

Чл. 97. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след закриване на търга с писмено нареждане от председателя на комисията.

Чл. 98. Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл. 99 (1) Кметът на общината назначава комисия, която разработва условията на конкурса.

(2) Условията на конкурса са:

•  заплащане на определена цена;

•  запазване предназначението на обекта;

•  запазване или създаване на работни места;

•  извършване на инвестиции;

•  свързани с опазване или възстановяване на околната среда;

•  по начина и срока за прехвърляне на собствеността;

•  определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;

•  специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;

•  други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката.

(3) Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните условия на конкурса.

Чл. 100 (1) Конкурсът се открива със заповед на кмета на общината.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждане на конкурса и крайният срок за приемане на предложенията за участие.

(3) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

(4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.

Чл. 101. Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в един местен ежедневник най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 100, ал. 1, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.

Чл. 102. Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл. 99, ал.3 и:

•  наименованието на обекта на конкурса;

•  становище и разработки по отделните условия на конкурса;

•  проект на стопанското развитие на обекта;

•  насрещни предложения на участника, благоприятни за общината;

•  цена и условия за плащане.

Чл. 103. Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета на общината.

Чл. 104. След изтичане на срока за приемане на предложения, конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, в който оценява и подрежда представените предложения. Комисията класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения, по-благоприятни от първоначалните условия.

Чл. 105. Комисията не класира участник, ако установи:

•  непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в условията на конкурса;

•  че участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или системно нарушава актове на Общинския съвет.

Чл. 106. Въз основа на доклада по чл.104, кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилият конкурса, цената и условията на плащането. Заповедта се връчва на спечелилият по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 107. Кметът на общината сключва договор със спечелилия конкурса участник в 7-дневен срок от представяне на документ за извършено плащане.

Чл. 108. (1) При неплащане на цената и другите дължими суми в определения срок, спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит, ако е определен такъв.

(2) В случая по ал. 1 за спечелил се определя участникът, класиран на второ място в доклада на комисията;

(3) Ако лицето по ал.2 не внесе цената и другите дължими суми в определения срок - губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, както и внесения депозит. Кметът на общината насрочва нов конкурс.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ВРАЦА

Чл. 109. С тази глава се определят редът, условията и местата за рекламна дейност на територията на Община Враца.
Чл. 110. Рекламно-информационната дейност е способ за популяризиране на стоки и услуги, производствена дейност и привличане на клиенти с художествено-образни средства.
Чл. 111. Рекламно-информационните елементи могат да бъдат:
- стационарни и подвижни
- постоянни и временни
- осветени, светещи и др.
Чл. 112. Изисквания към рекламно-информационни елементи:
1. да бъдат изработени от трайни материали
2. да бъдат пожарообезопасени
3. да бъдат поддържани в добро състояние по отношение тяхната чистота и функция от физическото или юридическо лице техен собственик.
Чл. 113. Не се допуска рекламирането на:
1. забранени за употреба вещества и препарати с наркотично действие.
2. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения предвидени в специални нормативни актове.
3. тютюневи изделия и алкохол, чрез пряка демонстрация на консумация.
4. порнографски материали
5. оръжия
6. определена религия или религиозна общност, нерегистрирана по Закона за вероизповеданията.

Чл. 114. Не се допуска разполагане на рекламно-информационни елементи, които:
1. съдържат невярна и подвеждаща информация.
2. рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги.
3. накърняват правата и доброто име на физически и юридически лица.
Чл. 115. Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на Община Враца върху:
1. сгради, обявени за паметници на културата
2. скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика.
3. природни забележителности.
4. градски паркове с изключение на периферните им части.
5. всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.
6. огради на гробищни паркове, както и в самите тях.
7. стълбове на далекопроводната електрическа мрежа.
8. елементи от системата за регулиране на движението по пътищата.
Чл. 116 Не се допуска реклама и рекламна дейност по места и за маршрути, за които няма издадено разрешение от Главния архитект при Община Враца.
Чл. 117. Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно указателни табла се изписват задължително и на български език.
Чл. 118. Право да рекламират имат всички физически и юридически лица.
Чл. 119. (1) Рекламно информационни елементи, могат да се разполагат на територията на Община Враца въз основа на одобрени проекти от Главния архитект на Общината и след заплащане на предвидената ценапо Тарифата за места и терени собственост на Общината, утвърдена от Общинския съвет - Приложение №2.
(2) Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви - съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви, некролози и др. които се поставят само на определени за това места.
Чл. 120. Исканията за разполагане на рекламно-информационни елементи върху места и терени собственост на Общината, се отправят в писмена форма до кмета на Община Враца.
Чл. 121. Разрешение /виза/ за изготвяне проект за рекламно информационни елементи се издават от гл. архитект на Община Враца.
Чл. 122 (1) Проектът за рекламно-информационни елементи трябва да бъде окомплектован, както следва:
1. ситуационно решение;
2. архитектурно дизайнерски проект в подходящ мащаб;
3. снимки и други материали (когато се налага);
4. конструктивен проект (когато се налага);
5. инсталационен проект за електрическата част - при светлинна реклама
(2) Книжата се окомплектоват в 3 екземпляра, изработени и подписани от правоспособни проектанти.
Чл. 123. По преценка на гл. архитект проектите се внасят за одобряване в Архитектурно-градоустройствена комисия.
Чл. 124. (1) Срокът за одобряване на проектите /или мотивиран отказ/ е 30 дни.
(2) Отказът се мотивира.
Чл. 125. Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на рекламно-информационни елементи се извършва въз основа на договор, който се сключва от кмета на Община Враца и съответните юридически или физически лица.
Чл. 126. (1) Кметът на Община Враца, по изготвени и одобрени схеми организира и провежда търг или конкурс за разполагане на рекламно-информационни елементи в централната част на града и по-важните входно-изходни магистрали за терени - общинска собственост.
(2) Търгът или конкурсът по предходната алинея се провежда по реда на глава пета от настоящата Наредба.

 

ГЛАВА СЕДМА

 

НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ДЕАКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 127. Надзорът по актуването и деактуването на недвижимите имоти – общинска собственост, се извършва от определено от кмета длъжностно лице от отдел “Общинска собственост”.

Чл. 128. В структурата на общинската администрация задължително се създава отдел "Общинска собственост" със следните основни функции и задачи:

1. издирва и завзема незаетите от общината недвижими имоти и движими вещи - общинска собственост;

2. съставят актовете за общинска собственост на недвижимите имоти и извършват отписването на имотите от актовите книги;

3. за всеки общински имот се съставя досие, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правмото на собственост на общината, както и предоставените права на трети лица.

4. обработва и докладва преписките по придобиването, предоставянето за управление, учредяването на право на ползване, право на строеж и други ограничени вещни права върху общински недвижими имоти, отдаването им под наем, продажбите и замените на имоти и вещи - общинска собственост;

5. упражнява от името на съответния кмет управлението на общинската собственост и осъществява контрола по управлението и ползването на имотите на територията на общината и кметствата във обхват писмено деклариран от кмета на общината.

6.организира съхраняването на документацията на общинските имоти, в т.ч. преписките на възстановените недвижими имоти по реституционните закони;

7. други функции и задачи, определени от общинския съвет или от кмета, произтичащи от действащото законодателство, свързани с управлението, разпореждането и придобиването на имоти и вещи - общинска собственост.

Чл. 129 (1) Общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти с акт за общинска собственост.

(2) Актът за общинска собственост е официален документ, съставен по реда и формата на Закона за общинската собственост и Наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройство по §76, ал.1 от ЗОС.

(3) Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие.

(4) Обстоятелствата, констатирани в акта за общинска собственост, съставен по надлежния ред, имат доказателствена сила до оспорването им по надлежния ред.

(5) Въз основа на съставените актове за общинска собственост в общината се водят главен регистър на публична общинска собственост и главен регистър на частната общинска собственост, по образци утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 130 (1) Всяко заинтересовано лице може да получи справка по актовете за общинска собственост

(2) В случаите, когато се иска устна справка и не се налага издаване на служебно удостоверение, информацията по актовете за общинска собственост се предоставя безплатно.

(3) В случаите, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

(4) В 7- дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал.3, длъжностно лице от отдел “Общинска собственост” издава служебно удостоверение или копие от искания документ.

Чл. 131 (1) За общинските недвижими имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания се съставят актове за общинска собственост на недвижими имоти по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Съставят се актове за общинска собственост и за недвижимите имоти, придобити от общината по силата на закон или правна сделка.

(3) Съставят се актове за общинска собственост за недвижимите имоти, които са били собственост на общината и са включени в капитала на едноличните търговски дружества с общинско имущество. Въз основа на акта за общинска собственост търговските дружества могат да се снабдят с нотариален акт за собственост.

(4) Не се актуват временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 132 (1) За всеки актуван имот общинска собственост се съставя досие, съдържащо всички документи, съгласно изискванията на ЗОС.

(2) Към досието по ал. 1 се прилагат и документите, удостоверяващи промяната в собствеността и ползването на имота.

(3) Досиетата на актовете за общинска собственост не подлежат на унищожаване след отписването на имота от актовите книги.

Чл. 133. Недвижимите имоти - общинска собственост, неправилно актувани като такива, както и тези, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват със заповед на кмета на общината.

Чл. 134 (1 ) Отписването се извършва въз основа на писмено искане на собственика, подадено до кмета на общината .

(2) Към искането си за отписване собственикът прилага доказателства, че имотът е негова собственост.

(3) В случаите, когато искането е за отписване на имот, предоставен на общинско юридическо лице, отписването се извършва, след като юридическото лице изрази своето мнение.

(4) В случаите, когато искането е за отписване на имот - собственост на еднолично търговско дружество с общинско имущество, то се изпраща до органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 органът, Общинския съвет, предприема съответните действия за намаляване капитала на дружеството, след като установи, че са налице условията, предвидени от закона. Решението се изпраща на кмета на общината за отписване на имота. При отказ спорът за собственост се решава по съдебен ред.

Чл.135 (1) Ако кметът на общината въз основа на представените доказателства установи, че имотът не е общинска собственост, той издава заповед за отписване на имота от актовите книги и за предаването на владението върху него на собственика.

(2) В случаите, когато имотът е бил собственост на еднолично дружество с общинско имущество, въз основа на решението по чл.134,ал. 5 кметът издава заповед за отписването на имота от актовите книги.

(3) Предаването на имота се извършва с протокол - опис за неговото фактическо състояние и извършени подобрения.
Чл. 136. В случай че кметът на общината установи, че няма достатъчно доказателства за наличието на основанията по чл.134, ал. 2, той издава заповед за отказ за отписване на имота от актовите книги.
Чл. 137. Заповедта за отписване или за отказ за отписване от актовите книги се издава в 3-месечен срок от искането. Ако в този срок кметът на общината не издаде заповед, счита се, че е налице мълчалив отказ.
Чл. 138. При отказ за отписване от актовите книги собственикът може да оспори доказателствената сила на акта за общинска собственост по съдебен ред.

ГЛАВА ОСМА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.139. Лице, което повреди общинско имущество, когато извършеното деяние не съставлява престъпление, се наказва по реда на тази Наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл.140. Който без законно основание завземе или на отпаднало основание продължи да владее общински имот се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл.141. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за освобождаването на общински имот, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл.142. Който наруши режима за осъществяване на рекламна и информационна дейност, установен в глава шеста на настоящата Наредба се наказва с глоба до 500 лв.

(2) Премахването на рекламни материали, поставени в нарушение на установения с тази Наредба ред, се осъществява от служители на общинската администрация, като разходите са за сметка на нарушителя.

Чл.143. За други нарушения на разпоредбите на тази наредба се налага административно наказание-глоба в размер до 100 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.

Чл.144 (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(3) Производството по установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се осъществява по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 . Проучванията във връзка с разпоредителните сделки с общинско имущество се извършва от комисия, назначена от кмета на Общината.

(2) Комисията по предходната алинея дава предложения до кмета по представените оценки от независим експерт оценител, в случаите когато това е предвидено в Наредбата.

§ 2. Не се допускат до участие в търг или конкурс по реда на тази Наредба физически и юридически лица, които са /или са били/ в договорни отношения с общината и имат неизпълнени задължения към нея, както и физически и юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, спечелили са го и са се отказали от сключване на договор с Общината.

(2) Собственик или юридическо лице, в т.ч. и "свързани лица" (съгласно §1 ал.1 т.1,2,3 и 4 от ДР на ТЗ), неизпълнило задълженията си към общината по предходната алинея, не може да заобиколи забраната за участие в търг или конкурс, явявайки се на такъв в качеството си на физическо лице.

§ 3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила три дни след публикуването й в един местен всекидневник.

§ 4. Тази Наредба отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №84 по Протокол №14/19.12.1996 г., изменена и допълнена с Решение №117 по Протокол №19/17.05.2001 г.

§ 5. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Враца.

Приложение №1 - Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения, терени и места.

Приложение №2 - Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за предоставяне на терени и места за рекламно-информационна дейност.

 

<< НАЗАД