ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №21

от 17.02.2005 година

РЕШЕНИЕ № 164

 

За : Утвърждаване, провеждане на конкурс, разпределение и
възлагане на превозите по Общинската, Областната
и
Републиканската транспортни схеми

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема предложените транспортни схеми от общинската, областната и републиканската транспортни схеми – Приложение № 1

2.Определя състава на комисията за провеждане на конкурс и оценка на постъпилите предложения чл.17, ал.5 и чл. 21 от Наредба №2 на МТС – Приложение № 2

3.Утвърждава критерии за провеждане на конкурс – чл.19, ал.1 от Наредбата, съгласно Приложение № 3

4.Възлага на Кмета на Община Враца провеждане на конкурс за определяне на превозвачите по т.1, съгласно чл.17 ал.4 от Наредба № 2 на МТС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД