ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ №21

от 17.02.2005 година

Р Е Ш Е Н И Е № 16 3

 

ОТНОСНО : Приемане на бюджета за 2005 година на Община Враца

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети

Р Е Ш И :

 

І. Приема бюджета на Община Враца за 2005 год., както следва:

•  По прихода общо в размер на 24 219 546 лв., в т.ч
•  Приходи за делегирани от държавата дейности 16 296 005 лв.,

в т.ч.:

1.1.1. Обща допълваща субсидия 6 875 305

1.1.2. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ 8 890 900

1.1.3. Целева субсидия за КР 180 000

1.1.4. Преходен остатък 349 800

1.2. Приходи за местни дейности 8 159 541 лв.,

в т.ч.:

1.2.1. Данъчни приходи 1 384 000

1.2.2. Неданъчни приходи 4 556 900

1.2.3. Обща изравнителна субсидия 1 027 800

в т.ч. за компенсиране на отменения

пътен данък 421 700

1.2.4. Целева субсидия за КР 197 400

1.2.5. Преходен остатък 993 441

разпределени съгласно Приложение № 7.

2. По разходи, разпределени по параграфи и функции съгласно Приложения№8 и Приложения №9, в размер на 24 219 546 лв.,

2.1. За делегираните от държавата дейности 16 499 358,

от които:

2.1.1. За дофинансиране 203 353

2.2. За местни дейности 7 720 188

в т.ч.:

2.2.1. Резерв 370 000

3. Инвестиционна програма в размер на 1 700 933 лв. съгласно Приложение № 10.

4. Определя численост на персонала и средни месечни брутни работни заплати по функции и групи съгласно с правка към Приложение № 9.

5. Утвърждава план-сметка за прихода и разхода на извънбюджетните сметки и фондове съгласно Приложение № 12, предложена от ПК”ПСПК” към Общински съвет – Враца.

6. Приема следните лимити за разходи:

- СБКО – 3 % върху плановите средства за работна заплата;
- разходи за представителни цели на кмета и международна дейност 35 000 лв.;
- размер на поевтиняване на храната в детски мл. кухни за 1 обяд в размер до 0,70 лв.;
- режийни разноски в диетичните столове за приготвяне на един обяд в размер до 0,70 лв.;
- за подпомагане разходите за погребения в размер до 155 лв.:
- изкопаване и заравяне гробно място 87 лв.
- ковчег 30 лв.
- надгробен знак 15 лв.
- надпис на кръст 6 лв.
- превоз 12 лв.
- некролог 5 лв.

Цените са с включен ДДС.

7. Утвърждава разходи за клубовете на пенсионера и инвалида за 2005 год. в размер на 30 200 лв. / в това число 7 000 лева за Съюза на слепите от Резерва / .

8. Учредява общински фонд за малки граждански инициативи/ микро проекти / на неправителствени организации в размер на 10 000 лева от Резерва.

9. у твърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, при условията на чл. 25 от ПМС № 11/2005 г. Упълномощава кмета да утвърди поименен списък на лицата и размера на средствата в рамките на 85 на сто от действителните разходи.

9.1. Длъжности:

- директори
- учители
- възпитатели
- касиер – домашен социален патронаж
- медицинска сестра Социален дом
- старша медицинска сестра Социален дом
- домакин Социален дом

в учебни, детски и социални заведения.

10. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерството на културата за съвместно финансиране на Драматично-куклен театър и Държавна филхармония – Враца общо в размер на 140 000 лв.

11. Утвърждава разходи за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, както следва:

- спортни бази 90 000
- спортна програма 69 700
- туристически бази и школи 15 500
- за здравна програма 70 000

12. Упълномощава кмета да сключва договори по т. 11, в частта здравна програма, след изготвяне и утвърждаване на програмата за профилактика от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика относно условията за използване на средствата.

13. Упълномощава кмета по чл. 50 ал. 3 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

14. За осигуряване изпълнението на бюджета:

14.1. Задължава кмета да разпредели утвърдените средства на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци;

14.2.Упълномощава кмета:

14.2.1. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

14.2.2. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

14.2.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и правилата по СФУК;

14.3. Дава пълномощия на кмета по чл. 27 от ЗОБ.

15. Определя размер на възнаграждения за участие в комисии по приватизационни сделки и търгове на общинско имущество – до 50 на сто от МРЗ за страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД