ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №21

от 17.02.2005 година

Р Е Ш Е Н И Е № 162

 

 

ОТНОСНО : Приемане на отчета по бюджет 2004 година на Община Враца

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети

Р Е Ш И :

І. Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Враца за 2004 год. с извършените допълнения и изменения, както следва:

•  По прихода
•  Уточнен годишен план 26 204 738
•  Отчет 25 409 609,

разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1

2. По разхода 25 409 609

разпределени, както следва:

•  по параграфи в Приложение № 2
•  по функции в Приложение № 3

3. Приема отчета за капиталови разходи съгласно Приложение № 4

4. Приема отчета за ИБСФ съгласно Приложение № 6

5. Утвърждава разпределението на преходния остатък в размер на: 1 343 421 лв.

за държавна дейност 349 800 лв.

за местни дейности 993 441лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД