ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 20

от 27.01.2005 година

РЕШЕНИЕ № 161

 

ЗА: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската част от съсобствен недвижим имот, находящ се в УПИ ХХІІІ, п.и.№1220, кв.14, ЦГЧ, пл.”св.Софроний Врачански” гр.Враца.

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

  

1. П риема експертна оценка на лицензиран оценител инж. Лариса Ангелова, относно пазарната стойност на ¾ ид. ч. от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ - дворно място от 107. 70 м 2 , в което е построена двуетажна сграда, находящ се в УПИ ХХІІІ, п.и.№1220, кв.14, ЦГЧ, пл.”св.Софроний Врачански” гр.Враца – на стойност 36 800 .00 лв. (словом: тридесет и шест хиляди и осемстотин лева) . Стойността по оценката е без ДДС.

 

2. На основание чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.54 ал.3 и чл.77 ал.2 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за ликвидиране на съсобственост, като продаде на съсобственика “ВЛИВ” ЕООД- Враца, представлявана от Венчо Лозанов, общинската част от имота, описана в т.1., за сумата – 40 000 00 лв. (словом: четиридесет хиляди лева ) без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД