ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 20

от 27.01.2005 година

РЕШЕНИЕ № 160

 

За: Разкриване на Дом за стари хора

 

На основание чл.1, ал.2 т.1 чл.18 т.1 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 ал.3 т.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Дава съгласие за разкриване на Дом за стари хора в Община Враца, считано от 01.01.2005г. с капацитет 50 места и численост на персонала 12 души / директор, 3 мед.сестри, 1 инструктор ЛФК, 1 организатор трудотерапия , 1 касиер – домакин и 5 броя санитари/.

 

2.Средствата за работна заплата, осигурителни вноски и веществена издръжка са осигурени със ЗДБРБ за 2005г. по стандарти съгласно РМС №1045/ 30.12.2005г., размерите на които ще се конкретизират с писмо на МФ.

 

3.Предоставя за база на ДСХ бившата сграда на Психиатричен диспансер.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД