ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 20

от 27.01.2005 година

РЕШЕНИЕ № 159

 

ЗА : Утвърждаване на процедурата за издаване на карти за паркиране на хора с увреждания

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Утвърждава образец на карти за лица с увреждания по приложения образец.

Срок:20.02.2005година

отг.: В. Бубев

 

2.Комисия назначена от Кмета на Община Враца с представители на Община Враца , КАТ ,Клуба на инвалида и Дирекция “Социално подпомагане” да уточнят местата и се монтират необходимите пътни знаци за паркиране на хора с увреждания.

Срок : 15.02.2005 година

отг.: Цв. Тодоров

 

3.Обществения съвет по социално подпомагане да разглежда молбите, придружени с експертни решения на ТЕЛК и предложи списък на лицата, на които кметът да издаде картите за паркиране на правоимащите , а именно хора с над 90 % инвалидност и всички по ПМС № 92/ 2002 година с приложен списък със заболявания.

Срок : постоянен

отг.: В. Бубев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД