ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 20

от 27.01.2005 година

РЕШЕНИЕ № 158

 

ОТНОСНО : Вземане на решение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв.124-ЦГЧ и кв.67 по плана на гр.Враца , на основание чл.21, ал.1 , т.8 от Закона за месното самоуправление и месната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

1.Приема експертната оценка изготвена от експерт Лариса Ангелова на УПИ І V , кв.124 по плана на гр.Враца от 6 980 кв.м.при цена 100,38 лева , с обща стойност 700 652 лева.

2.Приема експертната оценка изготвена от експерт Лариса Ангелова на УПИ І , кв.67от17 307 кв.м. с цена 40,06 лева на кв.м.с обща стойност

693 318 , 42 лева.

3.Разрешава продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на недвижим имот, частна общинска собственост с акт за общинска собственост № 736/ 18.01.2005 година , представляващ терен от 6 980 кв.м.,УПИ І V , кв.124 – ЦГЧ, като определя процедура за извършване на продажбата – конкурс при условията на действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.С начална конкурсна цена 701 000 лева.

4.Разрешава продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на недвижим имот – частна общинска собственост, с акт за общинска собственост № 737 / 20.01.2005 година представляващ терен от 17 307 кв.м., УПИ І , кв.67, като определя процедура за извършване на продажбата конкурс по реда на действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.С начална конкурсна цена 700 000 лева.

5.Възлага на Кмета на Община Враца да определи конкретните условия по предходните точки при приетите конкурсни цени и организира процедурите.

6.Задължава Кмета на Община Враца да информира Общинският съвет за реализираните продажби.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД