ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 20

от 27.01.2005 година

РЕШЕНИЕ № 157

 

ОТНОСНО : Утвърждаване на поименен списък на съдебни заседатели към Районен съд – Враца

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Утвърждава 50 съдебни заседатели към Районен съд – Враца и 3 резерви.

 

2.Утвърждава следния поименен списък :

1. Цветомир Василев Цаков

2. Петранка Стилянова Станева

3. Борис Димитров Горанов

4. Мима Павлова Иванова

5. Милена Маринова Найденова

6. Диляна Томова Илиева

7. Ирина Цолова Крумова

8. Нели Иванова Тодорова

9. Любомир Димитров Генов

10. Йорданка Павлова Михайлова

11. Тодорка Петрова Райновска

12. Юлия Йорданова Велкова

13. Ваня Минова Иванова

14. Дамян Ганов Дамянов

15. Вера Николаева Божкова

16. Петра Лашева Цветкова

17. Иванка Найденова Радулова

18. Лиляна Цветкова Чанталийска

19. Виолета Василева Василева

20. Валентин Иванов Фишев

21. Веселина Василева Александрова

22. Албена Антова Кисьова

23. Емилия Иванова Симеонова

24. Силвия Ангелова Русинова

25 Маргаритка Костадинова Владимирова

26. Силвия Тодорова Ангелова

27. Галина Кръстева Шиперкова

28. Борислав Богомилов Кунов

29. Мильо Димитров Милев

30. Красимира Николова Димитрова

31. Кирил Александров Илиев

32. Галина Димитрова Стефанова

33. Радка Петкова Миланова

34. Румен Василев Ташков

35. Диана Иванова Станева

36. Валентин Цветанов Янчев

37. Анелия Найденова Янчева

38. Розина Петрова Банова

39. Румен Димитров Илиев

40. Антоанета Иванова Сиракова

41. Адриан Руменов Тодоров

42. Миглена Цветанова Георгиева

43. Надя Василева Нинова

44. Драгана Цветкова Трифонова

45. Красимир Николов Григоров

46. Богомил Стефанов Харалампиев

47. Милка Младенова Чукачева

48. Румен Петров Николов

49. Владимир Димитров Фильовски

50. Ивайло Вълев Вълев

 

РЕЗЕРВИ :

1. Лазаринка Благоева Петрова

2.Янка Илиева Стефанова

3.Илияна Кръстева Цветкова

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

<< НАЗАД