ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 20

от 27.01.2005 година

РЕШЕНИЕ № 156

 

ЗА : Одобряване промени в структурата на общинска администрация – Враца за времето от 01.01.2005 година за мандат 2003- 2007 година

 

В изпълнение на изискванията на Методика за числеността на персонала в общинските администрации, приета с Решение на МС № 544/ 2004 година ;

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :

 

1.Одобрява структурата на общинска администрация – Враца за времето от 01.01.2005 година за мандат 2003- 2007 година , която е неразделна част от настоящето решение.

 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия по нейното прилагане в срок до 28.02.2005 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

/Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците":

/Й. Стоянова/

 

 

С Т Р У К Т У Р А

на Общинска администрация Враца

 

I.

Ръководство

4 бр.

 

1. Кмет

1 бр.

 

 

2. Зам.-кмет по икономика и европейска интеграция

1 бр.

 

 

3. Зам.-кмет по образование, здравеопазване, култура

и социални дейности

1 бр.

 

 

4. Секретар

1 бр.

 

 

 

 

 

 

1. Финансов контрольор

 

1 бр.

 

 

 

II .

Обща администрация

87,5 бр.

 

1. Дирекция “ Канцелария на кмета ”

5 бр.

 

в т.ч .: Директор

1 бр.

 

 

 

Гл.експерт

3 бр .

 

 

 

Гл . специалист

1 бр .

 

 

2. Дирекция “ Финансово-стопанска дейност ”

27,5 бр.

 

в т. ч.: Директор

1 бр.

 

 

Гл.експерт “ Бюджет ”

1 бр.

 

 

Ст . експерт “ Бюджет ”

1 бр.

 

 

2.1. Отдел “ Счетоводен ”

9 бр.

 

 

2.2. Отдел “Административно-стопанска дейност и отбранително-мобилизационна подготовка”

15,5 бр.

 

 

 

 

3. Дирекция “Административно-правно обслужване на

населението”

40 бр.

 

3.1.

Отдел “ Правно-нормативно обслужване ”

3 бр .

 

 

3.2.

Отдел “ Управление на човешките ресурси ”

3 бр .

 

 

3.3. Отдел “ Гражданско състояние ”

9 бр.

 

 

3.4. Отдел “Деловодство и общински архив”

8 бр.

 

 

3.5. Отдел “ Организационен ”

8 бр.

 

 

в т.ч.: Сектор “Обслужване на общински съвет”

 

 

 

3.6. Отдел “Център за услуги и информация на

гражданите ”

9 бр.

 

 

 

4. Дирекция “Икономически дейности”

15 бр.

 

4.1. Отдел “ Общинска собственост ”

8 бр.

 

 

4.2. Отдел “ Икономика ”

3 бр.

 

 

4.3. Отдел “ Маркетинг и инвестиционни проекти ”

4 бр.

 

 

III .

Специализирана администрация

41 бр.

 

 

1. Дирекция “ Устройство на територията ”

23 бр.

 

в т.ч .: Директор

1 бр.

 

 

Главен архитект

1 бр.

 

 

1.1. Отдел “ Устройство на територията ”

11 бр.

 

 

в т.ч. Сектор “Техническо обслужване”

сектор “Незаконно строителство и

оперативно звено по ЗУТ”

4 бр.

 

6 бр.

 

 

1.2. Отдел “ Строителство , благоустрояване , екология ”

10 бр.

 

 

в т.ч.: сектор “Строителство”

5 бр.

 

 

сектор “ Екология ”

4 бр .

 

 

2. Дирекция “Хуманитарни дейности, спорт и туризъм”

18 бр.

 

2.1. Отдел “ Образование ”

6 бр.

 

 

отдел “Здравеопазване, соц. дейности, спорт и

туризъм”

6 бр.

 

 

отдел “Култура и проекти”

6 бр.

 

 

І V.

Кметове, кметски наместници и администрация в кметства

39 бр.

 

1. Кметове на кметства

18 бр.

 

 

2. Главни специалисти – секретари на кметства

18 бр.

 

 

3.Кметски наместници

3 бр.

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я

 

I .

Общинска администрация Враца

 

133,5 бр.

1.

Ръководство

4 бр.

 

 

Финансов контрольор

1 бр.

 

2.

Обща администрация

87,5 бр.

 

3.

Специализирана администрация

41 бр.

 

 

 

 

I I.

Кметове, кметски наместници и

администрация в кметства

39 бр.

 

Общо :

172,5 бр.

<< НАЗАД